Prospectus

nl en

Sociolinguïstiek van het vroegmoderne Leiden

Course
2017-2018

Toegangseisen

Een BA-diploma Nederlandse taal en cultuur of een vergelijkbaar diploma.

Beschrijving

Taalgeschiedenissen zijn vaak geschiedenissen van de standaardtaal. Zo ook het Nederlands dat, zoals het verhaal gaat, rond 1650 zijn standaardtalige vorm had gevonden. Vanuit sociolinguïstisch perspectief, waarin talige verschillen in sociaal complexe samenlevingen (met name in steden) centraal staan, kun je je afvragen of de taal van een stad als Leiden niet gevarieerder is geweest. Het is niet onwaarschijnlijk dat sociale verschillen ook in vroeger tijden correspondeerden met talige verschillen.

In dit college onderzoeken we de taal van de stad Leiden door de eeuwen heen. We concentreren ons op de periode waarvan altijd wordt aangenomen dat de standaardtaal dominant werd: de 17e en 18e eeuw. We achterhalen Leidse bronnen (in de UB en bij Erfgoed Leiden, het regionale archief) die een glimp van de talige variatie laten zien, en proberen zo te komen tot een sociolinguïstische geschiedenis van de taal van Leiden.

Het tweede deel van het college is praktisch met de nadruk op het eigen onderzoek van de taal van Leiden (archiefonderzoek, corpuscompilatie, transcriptie van bronnen, taalkundige analyse). In het eerste deel bereiden we ons daarop voor door studie van de internationale onderzoekstraditie van de historische sociolinguïstiek.

In het afsluitende werkstuk kan er, afhankelijk van de interesse van de student, meer aandacht zijn voor theoretische taalkundige aspecten van taalvariatie en taalverandering, voor sociolinguïstische aspecten of voor de cultuur-historische context.

Leerdoelen

 • Je maakt kennis met het internationale historisch-sociolinguïstische onderzoek.

 • Je ontwikkelt kennis van het 17de- en 18de-eeuws Nederlands op alle niveaus (fonologie en spelling, morfologie, syntaxis, stijl).

 • Je kunt historisch-sociolinguïstische methoden in eigen onderzoek toepassen.

 • Je kunt mondeling en schriftelijk rapporten over onderzoeksresultaten.

 • Je kunt onderzoeksresultaten kritisch analyseren.

 • Je kunt filologische methoden toepassen in je eigen onderzoek.

Rooster

Zie Rooster MA Neerlandistiek

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

 • Totale studielast 10 EC = 280 uur

 • Werkcollege 10 weken x 2 uur = 20 uur

 • Voorbereiding werkcollege 10 weken x 10 uur = 100 uur

 • Voorbereiding werkstuk 3 weken x 10 uur = 30 uur

 • Werkstuk (inlezen, onderzoek, schrijven eerste en tweede versie, presentatie) = 130 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (70%)

 • Mondelinge presentaties (15%)

 • Participatie in de werkgroep (15%)

 • Het eindcijfer komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde, waarbij het werkstuk minimaal een 5,5 moet zijn.

Weging

Zie hierboven

Herkansing

 • Alleen het werkstuk kan eenmalig worden herkanst.

Bespreking

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het verstrekken van een uitgebreide collegebeschrijving;

 • het op de hoogte houden van studenten van lopende zaken;

 • het verstrekken van studiemateriaal;

Literatuur

Aanbevolen achtergrondliteratuur (UB Leiden):

 • Hernández-Campoy, Juan Manuel & Juan Camilo Conde-Silvestre (eds.). 2012. The Handbook of Historical Sociolinguistics. Malden & Oxford: Wiley-Blackwell.

 • Nevalainen, Terttu & Helena Raumolin-Brunberg. 2003. Historical Sociolinguistics: Language Change in Tudor and Stuart England. Londen: Longman.

Verdere literatuur wordt later opgegeven.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis is te vinden op Nederlands en English

Let op: studenten die geen MA Neerlandistiek studeren dienen voor goedkeuring c.q. toelating eerst contact op te nemen met de studiecoördinator

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met T.A. Simons

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur/Neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071 527 2144. Het e-mail adres is: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

Deze werkgroep maakt deel uit van het Specialisatietraject De andere taalgeschiedenis en staat ook open voor MA-studenten Oudere Letterkunde, voor MA-studenten Nederlandkunde en voor studenten die de Master of Researchmaster Linguistics volgen.