Prospectus

nl en

Psycholinguistics

Course
2017-2018

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Basiscursus in onderwerpen en methodes van psycholinguistisch onderzoek: lexicon, zinsstructuur, productie en perceptie, taal en biologie.

Leerdoelen

 • Studenten moeten inzicht krijgen in de belangrijkste probleemstellingen en concepten van taalproductie en taalbegrip.

 • Studenten raken bekend met de meest relevante psycholinguïstische theorieën en modellen van taalproductie en taalbegrip.

 • Studenten worden bekend gemaakt met de belangrijkste psycholinguïstische onderzoeksmethoden voor taalproductie en taalbegrip.

Rooster

Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

 • totale studielast: 140 uur (5 EC)

 • uren die aan het volgen van college worden besteed: (4 uur p.w. x 7 weken =) 28 uur

 • toetsing 4 uur

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 108 uur

Toetsing

Twee schriftelijke deeltentamens met gesloten vragen (multiple choice). Beide deeltentamens tellen voor 50% mee en moeten voldoende worden gemaakt.

Op moment van herkansing kunnen beide deeltoetsen worden herkanst.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • algemene mededelingen

 • terbeschikkingstelling PowerPoint collegestof

 • opdrachten

 • eventuele aanvullende literatuur – binnen de grenzen van de copyrightregels

Literatuur

Trevor A. Harley (2014), The Psychology of Language. From Data to Theory (4th edition), Hove and New York: Psychology Press.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Studenten die niet ingeschreven staan voor de bachelor Taalwetenschap en dit vak willen volgen dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator, Else van Dijk .

Aanmelden Studeren à la Carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Niels Schiller

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk

Opmerkingen

Deelname aan de colleges is niet verplicht voor de deelname aan het tentamen, maar wordt sterk aangeraden.