Prospectus

nl en

Language acquisition

Course
2017-2018

Toegangseisen

De student moet bekend zijn met taalkundige begrippen, dan wel bereid zijn zelf kennis te nemen van deze begrippen

Beschrijving

Dit college biedt een inleiding tot de studie van kindertaalverwerving. Aspecten van de verwerving van fonologie, morfologie, syntaxis en semantiek worden geïntroduceerd aan de hand van literatuur in combinatie met praktijkstudies. Ook wordt aandacht besteed aan de rol van het taalaanbod, de onderzoeksmethoden, en de relatie tussen taaltheorie en kindertaaldata.

Leerdoelen

 • Inzicht verwerven in het proces van de eerste taalverwerving.

 • Inzicht verwerven in de onderzoeksmethoden van dit onderzoeksveld.

 • Leren omgaan met kindertaalgegevens.

 • Vanuit een theoretisch perspectief kindertaalgegevens kunnen interpreteren.

 • Hypotheses op kunnen stellen over de stappen die in de ontwikkeling gezet zouden kunnen worden.

 • Een basaal idee kunnen vormen hoe dergelijke hypotheses getoetst zouden kunnen worden.

Rooster

Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

 • bijwonen colleges: 2 uur p.w. x 13 uur = 26 uur

 • toetsing: 2 uur

 • bestuderen literatuur: 40 uur

 • voorbereiding opdrachten: 26 uur

 • voorbereiding toetsen: 46 uur

Toetsing

 • take-home tentamen (midterm)

 • tentamen met open vragen (eindtoets)

Weging

 • Midterm: 30%

 • Eindtoets: 70%

De eindtoets moet voldoende zijn (5.5 of hoger).

Herkansing

De eindtoets kan herkanst worden. Wanneer de herkansing in een voldoende resulteert, maar het gewogen gemiddelde resulteert in een onvoldoende, dan telt alleen het cijfer voor de eindtoets als eindcijfer.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • mededelingen

 • de cursushandleiding

 • het ter beschikking stellen van de collegestof

 • het indienen van opdrachten via Turnitin

Literatuur

 • artikelen (tba)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

Prof. dr. C.C. Levelt

Onderwijsadministratie van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk