Prospectus

nl en

Christendom: de basics

Course
2017-2018

Toegangseisen

geen

Beschrijving

Het christendom is de grootste wereldgodsdienst in de vroege 21e eeuw. Vanaf het allereerste begin wordt het christendom gekenmerkt door een opmerkelijke diversiteit. Die diversiteit komen we overal tegen, of het nu gaat om geloofsovertuigingen, tradities, structuren, rituelen of culturele, politieke en sociale kwesties. Om deze diversiteit te kunnen begrijpen is niet alleen kennis van het heden, maar ook van het verleden nodig.
Hoe heeft het instituut kerk zich ontwikkeld? Sinds wanneer is er een paus in Rome? Waar komen de verschillende kerken vandaan? Hoe en waarom hebben christenen verschillende visies op Jezus ontwikkeld? Hoe zien christenen de eindtijd? En hoe kijken zij aan tegen hemel en hel? Welke opvattingen hebben zij over de verhouding tussen kerk en staat? Hoe kunnen we de grote bloei van evangelicale en pinksterbewegingen verklaren? In hoeverre is secularisatie regionaal bepaald?
Met dergelijke vragen zullen wij ons in deze collegereeks aan de hand van ontwikkelingen en gebeurtenissen in heden en verleden bezighouden.

Leerdoelen

 • De studenten verwerven inzicht in de wijze waarop het christendom zich vanaf het eerste begin tot op heden heeft ontwikkeld.

 • Zij maken kennis met de diversiteit van deze wereldgodsdienst.

 • Zij kennen de belangrijkste aspecten van zowel het hedendaagse christendom als van zijn geschiedenis.

 • Zij kunnen belangrijke thema’s van het christendom benoemen.

 • Zij hebben enige kennis verworven van de belangrijkste methoden en modellen die in de studie van het christendom gehanteerd worden.

 • Zij zijn in staat om helder en goed gestructureerd de stof samen te vatten.

 • Zij zijn in staat goed geformuleerde en beargumenteerde antwoorden op de vragen van tussentoets en tentamen te geven.

Transferable skills
Studenten zijn in staat om:

 • belangrijke historische en actuele dimensies van het christendom te interpreteren;

 • fundamentele concepten in hun historische context te plaatsen.

Rooster

Timetable Religiewetenschappen Timetable minor Religion in a chaning world

Onderwijsvorm

-Hoorcollege

Studielast

Totale studielast: 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen college: 26 uur

 • Bestuderen Literatuur = Voorbereiding college: 52 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: 57 uur

 • Toetsing: 4 uur

 • Inzage toets: 1 uur

Toetsing

 • schriftelijke tussentoets met enkele essayvragen (50%)

 • schriftelijk tentamen met enkele essayvragen (50%)

Weging

Het eindcijfer voor deze cursus komt tot stand door a) de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van 2 deelcijfers, in combinatie met b) de eis dat het uiteindelijke resultaat van beide deeltoetsen minimaal een 6 is.

Herkansing

 • De herkansing bestaat uit dezelfde deeltoetsen als de eerste kans. De student dient alleen de deeltoets(en) te herkansen waarvoor hij/zij een onvoldoende heeft behaald. Het andere deelcijfer blijft, indien dit voldoende is, staan.

 • Indien voor beide deeltoetsen een onvoldoende is behaald, dan zal de herkansing de stof van beide deeltoetsen betreffen. Ook in dit geval is er 1 herkansing.

Nabespreken tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen (in BB) wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt

Blackboard

Blackboard, voor het ter beschikking stellen van:

 • collegeschema

 • studie-aanwijzingen

 • verstrekken van nadere informatie

 • mededelingen

Literatuur

verplicht:

 • Diarmaid MacCulloch, A History of Christianity. The First Three Thousand Years (Londen: Allen Lane 2009; of latere druk). De Nederlandse vertaling mag worden gebruikt.

NB. Het college alsook de opgave van de verplichte lectuur zijn gebaseerd op de Engelse editie (= Penguin pb 2010).

 • Uit dit boek dient een aantal hoofdstukken te worden bestudeerd.

 • Deze hoofdstukken moeten telkens voor ieder college worden bestudeerd en tevens voor de beide deeltoetsen.

 • De precieze opgave van de te bestuderen hoofdstukken wordt uiterlijk 2 weken voor de aanvang van de cursus op BB gezet.

Aanmelden

Via uSis, inschrijven is verplicht

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. T.E.M. Krijger