Prospectus

nl en

Cellulaire communicatie

Course
2017-2018

Periode

Dinsdag 3 april t/m donderdag 26 april 2018.

Beschrijving

Nadat in vorige blokken aandacht is besteed aan de bouwstenen van cellen en weefsels, hun metabole routes en de metabole homeostase, zal in dit blok ingegaan worden op de wijze waarop cellen in contact staan met hun omgeving en hoe dit contact kan leiden tot specifieke reacties.
De eigenschappen van cellen hangen sterk af van de omgeving waarin zij zich bevinden. Hierbij heeft de directe omgeving van de cel een belangrijke invloed, maar is ook beïnvloeding over grotere afstanden mogelijk. Bij dit laatste spelen hormonen afkomstig van de endocriene organen een belangrijke rol. In dit blok komt de communicatie van de cel met de omgeving aan de orde, alsmede de hierdoor veroorzaakte cellulaire reactie. De nadruk zal liggen op de moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan de cellulaire communicatie. De rode draad door het blok is het thema “regulatie van de calciumhomeostase”. Centraal hierin staat de werking van het bijschildklierhormoon PTH (parathormoon). Dit hormoon heeft een sleutelrol in de regulatie van calciumconcentraties in het bloed en doet dit door, onder andere, de activiteit van botcellen te reguleren. Om de bijdrage van botweefsel aan de calciumhomeostase ten volle te begrijpen wordt de vorming van bot en kraakbeen tijdens de ontwikkeling en de botombouw bij volwassenen grondig bestudeerd.

Doel

Leerdoelen. De student:

 • beschrijft hoe de verschillende endocriene organen hormonen maken en hoe de hormonen via de bloedvaten hun target organen bereiken.

 • toont inzicht in de diverse vormen van interactie tussen cellen onderling en tussen cellen en de extracellulaire matrix.

 • beschrijft hoe cellen met elkaar communiceren en op welke wijze intra- en extra-cellulaire signaalmoleculen hierbij een rol.

 • toont inzicht in de bindingseigenschappen van liganden voor receptoren en die bindingeigenschappen ook mathematisch kunnen benaderen.

 • beschrijft hoe een hormoon de calciumhomeostase reguleert en verklaart hoe de botombouw daarin een belangrijke rol speelt.

 • beredeneert hoe afwijkingen in het bot gerelateerd kunnen zijn aan abnormale calciumniveaus in het bloed.

 • beredeneert wat de betekenis is van signaaltransductie voor de eigenschappen van cellen en van daar uit de resultaten van biomedisch onderzoek kunnen interpreteren.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, een responsie college, microscopiepractica, laboratoriumpractica, werkcolleges en werkgroepen.

Toetsing

Formatieve toetsing door middel van een proeftoets, een artikel bespreking, een casus bespreking en een verslag over de histologie van groeiend bot. Summatieve toetsing vindt plaats middels een ‘open boek’ tentamen. Bij het maken van het tentamen is het gebruik van alle kernboeken toegestaan. Het tentamen bestaat uit open vragen. Daarnaast schrijft de student met een klein groepje andere studenten een verslag over een laboratorium practicum. Voor het behalen van dit blok is een voldoende voor dit verslag een voorwaarde.

Tentamendata

 • Tentamen: donderdag 26 april 2018 van 9.00-12.00 uur

 • Hertentamen: maandag 16 juli 2018 van 9.00-12.00 uur

Literatuur

 • B. Alberts et al. Molecular Biology of the Cell.

 • W. Pawlina. Histology: a Text and Atlas.

 • W. Boron &; E. Boulpaep, Medical Physiology.

 • H.P. Rang et al. Pharmacology.