Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Introduction French Literature I: 1500-1800

Course
2017-2018

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In dit college maak je kennis met de belangrijkste teksten uit de Franse letterkunde vanaf 1500 tot 1800. Je leert deze teksten in het origineel lezen, in bloemlezing of in hun geheel, en je leert ze plaatsen binnen de betreffende cultuurhistorische kaders en literaire stromingen. In het practicum (1 uur per week) leer je zelf literaire teksten analyseren; en je leert mondeling en schriftelijk verslag leggen van je bevindingen.

Leerdoelen

 • Algemene kennis van de belangrijkste teksten en stromingen

 • Deze teksten kunnen plaatsen in de betreffende cultuurhistorische kaders

 • Literaire teksten leren analyseren

 • Leren mondeling en schriftelijk verslagleggen van je analyses.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege

Studielast

 • Totale studielast: 140 uur

 • Colleges: 39 uur

 • Zelfstudie: 99 uur

 • Toetsing: 4 uur

Toetsing

Tentamenrooster

 • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen

 • practicumopdrachten

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers: midtermtentamen (30%); slottentamen (50%); practicumcijfer (20%).

Herkansing

Midtermtentamen en eindtentamen worden tegelijk herkanst. Alleen een onvoldoende deeltoets kan herkanst worden. Het practicum kan niet herkanst worden.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard. Wordt gebruikt voor: studiemateriaal, opdrachten, corrigés, proeftentamens.

Literatuur

 • Claude Bouthier, Christophe Desaintghislain e.a., Mille ans de littérature française, Nathan, 2003

 • Corneille, Le Cid

 • Voltaire, Candide

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. E.M.A. Radar