Prospectus

nl en

Middle Ages I: Littérature Moyen-Age

Course
2017-2018

Toegangseisen

Beschrijving

De studenten volgen een wekelijks lectuurprogramma, waarbij verschillende narratieve teksten aan bod komen. Voorafgaand aan de lectuur van een tekst wordt in het college ingegaan op literair-historische achtergronden van de tekst, bronnen, literatuurkritiek en stijlkenmerken. Na lezing van de tekst wordt deze tijdens het college bediscussieerd door de studenten. In het practicum (1 uur per week) leren de studenten zelf literaire teksten te analyseren, en mondeling en schriftelijk verslag leggen van hun bevindingen.

Leerdoelen

Doel van de cursus is het verwerven van academische vaardigheden via college en lectuur. Na afronding van de cursus beschikt de student (m/v) over kennis van en inzicht in de verschillende narratieve genres van de Middeleeuwse literatuur; hij kent de belangrijkste literatuurkritiek en is in staat stijlkenmerken en topoi te herkennen in Middeleeuwse teksten, die hij kan plaatsen in een sociale context en waarop hij kritische reflectie kan bieden. Daarnaast heeft hij inzicht verworven in de cultuur-historische realia van de Middeleeuwen. Hij leert mondeling en schriftelijk verslagleggen van zijn analyses.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege.

Studielast

 • Totale studielast: 140 uur

 • Colleges: 39 uur

 • Zelfstudie: 98 uur

 • Toetsing: 3 uur

Toetsing

Tentamenrooster

 • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen

 • practicumopdrachten

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers: tentamen (80%); practicumcijfer (20%).

Herkansing

Het tentamen kan worden herkanst. Het practicum kan niet herkanst worden.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Er wordt voor deze cursus gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

 • Chanson de Roland, éd. & trad. fr. I. Short, Paris 1990, Le Livre de Poche, «Lettres gothiques» no 4524; ou éd. & trad. fr. J. Dufournet, Paris 1993, GF-Flammarion no 554.

 • Lais de Marie de France, éd. & trad. fr. L. Harf-Lancner (& K. Warnke), Paris 1990, Le Livre de Poche, «Lettres gothiques» no 4523; ou éd. & trad. fr. A. Micha, Paris 1994, GF-Flammarion no 759.

 • Chrétien de Troyes, Lancelot ou le Chevalier a la Charrette, Ed. + trad. Ch. Mela, Livre de Poche 4527 (lettres gothiques) ou : Ed. M. Demaules/ Trad. D. Poivion, P. 1996, Folio classique 2402.

 • Le Roman de Renart, branches II et Va, éd. et traduction J. Dufournet & A. Méline, Paris: Flammari¬on, 1985, vol. 1er, collection «GF» no 418.

 • Histoire de la littérature française du Moyen Age, A. Berthelot, Presses universitaires de Rennes, 2006

N.B. De opgegeven edities van de teksten zijn verplicht.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact