Prospectus

nl en

Italiaans: Taalvaardigheid Id

Course
2017-2018

Toegangseisen

De onderdelen Taalvaardigheid Ia en Taalvaardigheid Ib dienen voor aanvang van de cursus afgerond te zijn.

Beschrijving

Bij het taalvaardigheidsonderwijs worden taalactiviteiten (receptief en productief) uitgevoerd met het doel de communicatieve taalcompetenties te ontwikkelen. Studenten worden gevraagd teksten die betrekking hebben tot onderwerpen in bepaalde domeinen, te gebruiken en te produceren. De taalactiviteiten dienen als uitgangspunt voor reflectie over de linguïstische competenties: grammatica, lexicon, fonologie, etc.; sociolinguïstische competenties: sociaal-culturele aspecten relevant voor het taalgebruik;
pragmatische competenties: beurten nemen, thematische ontwikkeling, coherentie en cohesie, etc.

Onderdeel van deze cursus zijn de bijeenkomsten over Academische Vaardigheden (schriftelijke en mondelinge presentatievaardigheden) die worden verzorgd door het EAV.

Leerdoelen

In termen van het Europees referentiekader taalvaardigheid beoogt de cursus de volgende doelen, uitgesplitst naar de genoemde aspecten, te bereiken:
Luisteren: B1
Lezen: B1/B2
Gesproken interactie: A2/B1
Gesproken productie: B1
Schrijven: A2

Voor een gedetailleerde beschrijving zie Blackboard.
Aan het einde van de cursus is de student in staat om luister-, lees-, spreek- en schrijfopdrachten uit te voeren op een niveau dat overeenkomt met het niveau van de gestelde doelen binnen het Europees referentiekader.
Het geleide leerproces voltrekt zich middels werkcolleges waarbij op basis van veertig thematisch geordende hoofdstukken individuele opdrachten en groepsopdrachten worden uitgevoerd.
Het gaat hierbij om wekelijks 6 uur college en 10 uur zelfstudie.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

 • Totale studielast:140 uur

 • Colleges: 48 uur

 • Bijeenkomsten academische vaardigheden: 12 uur

 • Zelfstudie: 76 uur

 • Toetsing: 4 uur

Toetsing

Tentamenrooster

Schriftelijke toetsen met gesloten vragen en met korte open (invul)vragen, mondelinge toets, take home-opdrachten en paper (project 2).

Beoordeling/samenstelling van het eindcijfer:
Schriftelijke test (grammatica en vocabulaire): 30%
Schriftelijke test (luisteren): 10%
Schriftelijke test (lezen): 10%
Mondelinge test (productie en interactie): 20%
Take home-opdrachten: 10%
Paper (project 2): 10%
Mondelinge presentatie project 2 (een publiek toespreken): 10%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door

 • bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers

 • aanvullende eisen: alle onderdelen moeten voldoende zijn, compensatie is niet mogelijk. Alle deelcijfers komen te vervallen aan het einde van het academisch jaar.

Herkansing

Schriftelijke test (grammatica en vocabulaire): 30%
Schriftelijke test (luisteren): 10%
Schriftelijke test (lezen): 10%
Mondelinge test (productie en interactie): 20%
Take home-opdrachten: 10%
Paper (project 2): 10%
Mondelinge presentatie project 2 (een publiek toespreken): 10%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door

 • bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers

 • aanvullende eisen: alle onderdelen moeten voldoende zijn, compensatie is niet mogelijk. Alle deelcijfers komen te vervallen aan het einde van het academisch jaar.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Voor deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • M.Mezzadri, P.E. Balboni, Rete! 1, libro di classe, Guerra edizioni, Perugia, laatste uitgave ISBN: 88-7715-444-6 / EAN (European Article Number) : 978-88-7715-444-6

 • M.Mezzadri, P.E. Balboni, Rete! 1, libro di casa, Guerra edizioni, Perugia, laatste uitgave ISBN: 88-7715-497-7 / EAN (European Article Number) : 978-88-7715-497-2 (met audioCD)

 • M.Mezzadri, P.E. Balboni, Rete! 2, libro di classe, Guerra edizioni, Perugia, laatste uitgave ISBN: 88-7715-526-4 / EAN (European Article Number) : 978-88-7715-526-9

 • M.Mezzadri, P.E. Balboni, Rete! 2, libro di casa, Guerra edizioni, Perugia, laatste uitgave ISBN: 88-7715-551-5 / EAN (European Article Number) : 978-88-7715-551-1 (met audioCD)

 • M.Mezzadri, P.E. Balboni, Rete! 3, libro di classe, Guerra edizioni, Perugia, laatste uitgave ISBN: 88-7715-585-X / EAN (European Article Number) : 978-88-7715-585-6

 • M.Mezzadri, P.E. Balboni, Rete! 3, libro di casa, Guerra edizioni, Perugia, laatste uitgave ISBN: 88-7715-588-4 / EAN (European Article Number) : 978-88-7715-588-7 (met audioCD)

 • J.H. Brinker, Grammatica Italiaans, Utrecht, laatste uitgave, ISBN 9027480648

 • E. Odelli, Compito4 – Grammatica di base ed eserciziario per l’apprendimento dell’italiano come lingua straniera, Leiden, 1996-2007. Online beschikbaar op de website

 • V. Lo Cascio, Tweetalige woordenboeken Italiaans-Nederlands en Nederlands-Italiaans, Stichting Italned/ Amsterdam University Press, Amstelveen /Amsterdam. Gebruik via jaarabonnement, beschikbaar op de site

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelding voor contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Drs. E. Odelli

Opmerkingen

Rete1 (unità 1-15)
Rete2 (unità 1-15)
Rete3 (unità 1-3) unità 4-10

Schriftelijke toetsen: (Rete1+Rete2+Rete3 unità 1-3) + Rete3 unità 4-10