Prospectus

nl en

Italiaans: Taalvaardigheid IIc

Course
2017-2018

Toegangseisen

De onderdelen Taalvaardigheid I en Taalvaardigheid IIa dienen voor aanvang van de cursus afgerond te zijn.h3. Beschrijving

Beschrijving

In aansluiting met het taalvaardigheidsonderwijs van de propedeuse en van het eerste semester van het tweede jaar, worden de verschillende vaardigheden (luisteren, spreken, lezen en schrijven), geïntegreerd aangeboden in vier modules. Daarenboven worden, binnen een projectmatige aanpak, aan de hand van divers bronnenmateriaal (teksten en documenten, geluids- en beeldfragmenten, elektronische informatie) en veldwerk een viertaal projecten ontwikkeld. Daarnaast wordt grammatica en woordenschat aangeboden. .

Leerdoelen

In termen van het Europees referentiekader taalvaardigheid beoogt de cursus de volgende doelen, uitgesplitst naar de genoemde aspecten, te bereiken:
Luisteren: B2
Lezen: B2/C1
Gesproken interactie: B1/B2
Gesproken productie: B1/B2
Schrijven: B1

Voor een gedetailleerde beschrijving zie Blackboard.
Aan het einde van de cursus is de student in staat om luister-, lees-, spreek- en schrijfopdrachten uit te voeren op een niveau dat overeenkomt met het niveau van de gestelde doelen binnen het Europees referentiekader.
Het geleide leerproces voltrekt zich middels werkcolleges en projectonderwijs waarbij het thema Italiaanse cultuur, sameleving en identiteit in films centraal staat.
Het gaat hierbij om wekelijks 6 uur college en 10 uur zelfstudie.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege/Projectonderwijs

Studielast

 • Totale studielast: 140 uur

 • Colleges: 36 uur

 • Zelfstudie: 100 uur

 • Toetsing: 4 uur

Toetsing

Tentamenrooster

Schriftelijke toetsen met gesloten vragen en met korte open (invul)vragen, mondelinge toets en paper.

Beoordeling/samenstelling van het eindcijfer:
Schriftelijke test (grammatica en vocabulaire): 30%
Mondelinge presentatie (een publiek toespreken): 20%
Mondelinge test (interactie): 20%
Paper (project over de Italiaanse gewesten): 30%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door

 • bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers;

 • aanvullende eisen: een van de vier deelcijfers onvoldoende (minimaal 5,0) is toegestaan, mits het gemiddelde eindcijfer van de module voldoende is. Alle deelcijfers komen te vervallen aan het einde van het academisch jaar.

Herkansing

Schriftelijke test (grammatica en vocabulaire): 30%
Mondelinge presentatie (een publiek tooespreken): 20%
Mondelinge test (interactie): 20%
Paper (project over de Italiaanse gewesten): 30%

Het eindcijfer voor de herkansing van de cursus komt tot stand door

 • bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers;

 • aanvullende eisen: een van de vier deelcijfers onvoldoende (minimaal 5,0) is toegestaan, mits het gemiddelde eindcijfer van de module voldoende is. Alle deelcijfers komen te vervallen aan het einde van het academisch jaar.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

 • M. Maiden & C. Robustelli, A Reference Grammar of Modern Italian, Arnold, London, 2000

 • V. Lo Cascio, Tweetalige woordenboeken Italiaans-Nederlands en Nederlands-Italiaans, Stichting Italned/ Amsterdam University Press, Amstelveen /Amsterdam. Gebruik via jaarabonnement, beschikbaar op de site

 • V. Lo Cascio, Combinatiewoordenboek Italiaans, Stichting Italned/ Amsterdam University Press, Amstelveen /Amsterdam. Gebruik via jaarabonnement, beschikbaar op de site

 • Nader op college op te geven literatuur

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Drs. E. Odelli