Prospectus

nl en

Traduzione olandese-italiano (Corso monografico)

Course
2017-2018

Toegangseisen

Taalvaardigheid IId of taalcompetenties van het Italiaans minimaal gecertificeerd of getoetst op het niveau B2 of Italiaans als moedertaal. Voor deelnemers met Italiaans als moedertaal moeten de taalcompetenties van het Nederlands van de deelnemers minimaal gecertificeerd of getoetst zijn op het niveau B1.

Beschrijving

De studenten bereiden elke week als zelfstudie de Italiaanse vertaling van een Nederlandse tekst voor. De keuze van teksten levert een ruim palet aan verschillende tekstuele genres op. Tijdens het college wordt een studentvertaling geanalyseerd en becommentarieerd aan de hand van vergelijkingen met de vertaling van andere studenten. Daarbij worden alternatieven besproken en instrumenten zoals woordenboeken en thesauri ingezet om tot adequate oplossingen te komen.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus kan de student een Nederlandse tekst die geen specialistische informatie of jargon bevat, in zowel grammaticaal als stilistisch correct Italiaans vertalen met het behoud van het pragmatische en communicatieve doel van de oorspronkelijke tekst.

De student leert

 • het pragmatische en communicatieve doel van de oorspronkelijke Nederlandse tekst identificeren;

 • de eigenschappen van het tekstuele genre van de oorspronkelijke Nederlandse tekst beschrijven;

 • grammaticaal correct en stilistisch adequaat vertalen;

 • woordenboeken, thesauri en andere technologische instrumenten bij het vertalen effectief gebruiken;

 • vertaalstrategieën en vertaaltechnieken efficiënt inzetten;

 • de vertaalde tekst adequaat reviseren.

Het college is ook gericht op het consolideren en uitbreiden van de woordenschat die in het tweede BA-jaar is opgebouwd.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen college: 2 uur p.w. x 13 = 26 uur

 • Maken opdracht(en): 78 uur (6 uur p.w.)

 • Voorbereiding voor toetsing: 30 uur

 • Toetsing: 2 uur (+ 6 uur Take Home)

 • Vrij aan te vullen onderdelen:

Toetsing

Tentamenrooster

 • schriftelijk tentamen met enkele essayvragen: 30%

 • take home-tentamen: 70%

30% vertaling van een tekst Nederlandse tekst in het Italiaans zonder behulp van woordenboeken en thesauri.
70% vertaling van een Nederlandse tekst in het Italiaans als Take Home met het gebruik van alle mogelijke hulpmiddelen.
Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers in combinatie met (ii) beschrijving van de aanvullende eisen .
Beide onderdelen moeten voldoende zijn.

Herkansing

 • schriftelijk tentamen met enkele essayvragen: 30%

 • take home-tentamen: 70%

30% vertaling van een tekst Nederlandse tekst in het Italiaans zonder behulp van woordenboeken en thesauri.
70% vertaling van een Nederlandse tekst in het Italiaans als Take Home met het gebruik van alle mogelijke hulpmiddelen.
Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers in combinatie met (ii) beschrijving van de aanvullende eisen .
Beide onderdelen moeten voldoende zijn.

#### Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Voor deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • Aanwijzingen over de teksten zullen op het college worden verschaft.

 • V. Lo Cascio, Tweetalige woordenboeken Italiaans-Nederlands en Nederlands-Italiaans, Stichting Italned/ Amsterdam University Press, Amstelveen /Amsterdam. Gebruik via jaarabonnement, beschikbaar op de site

 • V. Lo Cascio, Combinatiewoordenboek Italiaans, Stichting Italned/ Amsterdam University Press, Amstelveen /Amsterdam. Gebruik via jaarabonnement, beschikbaar op de site

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht..

N.B.: De taalvaardigheidsvakken voor hoofd- en keuzevakstudenten zijn verschillend. Keuzevakstudenten dienen zich in te schrijven voor de vakken Italiano I, Italiano II en Italiano III).

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

niet van toepassing

Contact

Drs. E. Odelli