Prospectus

nl en

Business Analytics

Course
2017-2018

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Het vakgebied “business analytics” speelt een essentiële rol in het bedrijfsleven, mede door de grote hoeveelheid informatie die ter beschikking is gekomen van bedrijven. In de toegenomen concurrentiestrijd op consumentenmarkten is de informatie op basis waarvan organisaties beslissingen nemen steeds belangrijker geworden. Het analyseren van gegevens kan bedrijven voordelen bieden bij het nemen van hun beslissingen, bijvoorbeeld om hun winst te vergroten, of het beter kunnen afstemmen van hun beleid op de behoeften van de klant.

Deze cursus geeft een inleiding op het gebied business analytics vanuit een bedrijfswetenschappelijk perspectief. Naast theorie zal veel aandacht uitgaan naar praktijksituaties waarbij je zelf met analytics en tools aan de slag gaat.
Vragen die daaraan ten grondslag liggen, zijn onder meer “Waarvoor gebruiken bedrijven business analytics? Welke mogelijkheden biedt business analytics? Hoe zien datasets eruit die bedrijven en onderzoekers tot hun beschikking hebben?” De nadruk van dit vak ligt op de verschillende toepassingsgebieden, zoals op het gebied van marketing, sales en finance. We zien toepassingen voorbijkomen waarin met name gegevens van klanten van bedrijven een grote rol spelen. We gaan tijdens de werkcolleges aan de slag met tools – met name op het gebied van visualization – die ingezet kunnen worden. Voorkennis van methoden en technieken is absoluut niet vereist: het vak is een inleiding op het gebied business analytics en de nadruk ligt meer op de bewustwording van de relevantie van business analytics en de praktische toepasbaarheid van de tools die voorbij komen dan op de ins en outs van de tools.

Leerdoelen

Doel(en) van het vak: Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • De student kan uitleggen wat business analytics inhoudt en hoe organisaties daarmee hun voordeel kunnen doen.

 • De student kan uitleggen wat de trends en ontwikkelingen zijn op het gebied van business analytics.

 • De student kan gegevens samenvatten en visualiseren met daarvoor geschikte tools.

 • De student kan de juiste methode selecteren en toepassen voor analytics-vraagstukken op gebieden als sales, finance en marketing.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Docent(en): Dr. P.W. van der Zwan

 • Vereiste voorbereiding door studenten: wordt nader bekend gemaakt

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Docent(en): Dr. P.W. van der Zwan

 • Vereiste voorbereiding door studenten: wordt per week voorgeschreven

Andere onderwijsvorm(en)
Geen

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen (60%)

 • Opdrachten (40%)

Compensatie van deelcijfers is mogelijk mits er voor het tentamen minimaal een 5.0 is behaald. De met een voldoende afgesloten onderdelen kunnen worden meegenomen naar de herkansing, maar niet naar het volgend jaar.
Het schriftelijk tentamen betreft de eindtoets van het vak en is het enige onderdeel van de deeltoetsen dat herkanst kan worden.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Inleverprocedures
Wordt nader bekend gemaakt

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de voorgeschreven opdrachten en wetenschappelijke artikelen en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruikgemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

 • Reader: Business Analytics

 • Software: toegang en licenties worden aan het begin van de cursus verstrekt

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. P.W. van der Zwan

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer B3.14

 • Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon: 071 – 527 6135

 • E-mail: p.w.van.der.zwan@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851

 • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen