Prospectus

nl en

Intentie, motivatie, en het morele brein

Course
2017-2018

Toegangseisen

Deze cursus is alleen toegankelijk voor studenten die zijn ingeschreven in de minor Ethiek, politiek en cultuur: filosofie van het menselijk handelen

Beschrijving

Iedereen die wil begrijpen hoe mensen zouden moeten handelen, zal ook moeten begrijpen hoe mensen tot handelingen komen. Morele theorieën kunnen niet zonder allerhande aannames over menselijk gedrag. In deze cursus zullen we proberen een aantal centrale aannames expliciet te maken, en ze kritisch tegen het licht te houden. Zo zullen we, onder andere, proberen te begrijpen wat een handeling precies is, onderzoeken wat de rol van verlangens is in het tot stand komen van een handeling, bestuderen hoe we verantwoordelijkheid moeten begrijpen, en bekijken wat de neurowetenschap kan bijdragen aan filosofische discussies.

Leerdoelen

Doelstellingen

De cursus heeft allereerst tot doel de student een begrip te geven van de hedendaagse moreel filosofische discussies over het menselijk handelen, en de bredere consequenties van die discussies voor de verdere morele filosofie. Daarnaast beoogt deze cursus de student te trainen in het herkennen van de psychologische, antropologische en handelingstheoretische aannames in ethische teksten, als mede in het helder, beargumenteerd formuleren van de besproken stof, en het schriftelijk formuleren en beargumenteren van een eigen positie ten opzichte van de besproken stof.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de belangrijkste theorieën, de centrale aannames en de meest gemaakte onderscheidingen in het hedendaagse moreel filosofische debat over het menselijk handelen.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • een overzicht te geven van de hedendaagse moreel filosofische discussie over intentie, motivatie, en verantwoordelijkheid;

 • schriftelijk en modeling te argumenteren over deze onderwerpen;

 • zelfstandig te reflecteren met betrekking tot de bestudeerde materie.

Rooster

Zie Rooster BA Filosofie 2017-2018

 • Minor Ethiek, politiek en cultuur. Filosofie van het menselijk handelen

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen colleges: 14 x 3 uur = 42 uur

 • Schriftelijke tussentoets: 3 uur

 • Bestuderen literatuur: 135 uur

 • Voorbereiden schriftelijke tussentoets: 22 uur

 • Geschreven opdrachten, waaronder een eindpaper: 78 uur

Toetsing

 • Schriftelijke tussentoets met enkele essayvragen (40%)

 • Eindpaper (60%)

 • Twee korte kritische beschouwingen (verplicht, maar niet becijferd)

Voldoende participatie is een voorwaarde voor deelname aan de tentamens.Participatie: studenten mogen niet meer dan 3 bijeenkomsten missen. De kritische beschouwingen moeten voldoende zijn om te kunnen slagen voor het vak.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus is het resultaat van het gewogen gemiddelde van de deeltoetsen, waarbij het resultaat van een deeltoets onvoldoende kan zijn.

Herkansing

Herkansingen voor de afzonderlijke deeltentamens worden niet aangeboden. De herkansing zal bestaan uit een paper over een van tevoren bepaald onderwerp en de verdediging van het paper tijdens een mondeling tentamen. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers. Studenten kunnen enkel meedoen aan de herkansing als voldaan is aan de andere niet-becijferde onderdelen van de cursus (participatie en de kritische beschouwingen). Een voldoende resultaat kan niet worden herkanst.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Berichten aangaande de cursus

 • Beschikbaar maken van de literatuur

 • Inleveren van opdrachten

 • Cijfers

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.
Daarnaast is inschrijving voor de cursus via uSis verplicht (zie onder).

Literatuur

De verplichte literatuur wordt tijdig op Blackboard bekendgemaakt.

Aanmelden

Inschrijven voor cursus en tentamens via uSis is verplicht.

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Dit nummer kan worden gevonden in het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Drs. B. Hoorneman (adres nog niet beschikbaar)

Opmerkingen

-