Prospectus

nl en

Beschrijvende taalkunde 1

Course
2017-2018

Toegangseisen

Propedeuse Taalwetenschap of equivalent

Beschrijving

De deelnemers aan dit college maken kennis met zowel de praktische als de theoretische kant van taalbeschrijving, waarbij de nadruk ligt op de taalkundige analyse van fonologische en morfosyntactische verschijnselen in de talen van de wereld. Aan de hand van concrete voorbeelden worden de studenten ingeleid in thema’s die relevant zijn voor het beschrijven van een taal en het schrijven van een grammatica. Het oplossen van taalkundige puzzels en de analyse van data zijn fundamenteel voor het ontdekken van taalkundige strategieën in de talen van de wereld. De studenten kiezen elk een grammatica van een hun nog onbekende en weinig geanalyseerde taal om aan de hand daarvan aspecten van de morfosyntaxis te onderzoeken.

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus zouden studenten in staat moeten zijn:

 • technieken en conventies van de beschrijvende taalkunde toe te passen

 • een brede kennis te tonen van grammaticale basisthema’s die relevant zijn voor de beschrijving van weinig bestudeerde talen

 • basisvaardigheden in taalkundige argumentatie te hebben

 • een heldere analyse te geven van bepaalde aspecten van de grammatica van een niet-westerse taal

Rooster

Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Combinatie van hoor- en werkcollege

Studielast

De studielast voor deze cursus is 140 uur:

 • 26 uren die aan het volgen van college worden besteed

 • 52 uur voor het bestuderen van de literatuur en het maken van opdrachten ter voorbereiding op het college

 • 62 uur voor het maken van de toetsopdrachten en het eindessay

Toetsing

 • Actieve deelname (20%)

 • Opdrachten (50%)

 • Eindessay (30%)

Herkansing: alleen de opdrachten kunnen herkanst worden.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • algemene mededelingen

 • terbeschikkingstelling PowerPoint collegestof

 • opdrachten

 • eventuele aanvullende literatuur – binnen de grenzen van de copyrightregels

Literatuur

In dit college wordt niet met een vast handboek gewerkt. Er zal een selectie worden gemaakt van Engelstalige literatuur (artikelen en hoofdstukken uit boeken), waarin de thema’s die tijdens het college aan de orde komen, centraal staan. Deze teksten komen zoveel mogelijk op Blackboard te staan.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Mily Crevels

Onderwijsadministratie van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk