Prospectus

nl en

Language typology

Course
2017-2018

Toegangseisen

Minstens 55 van de 60 ec van de propedeuse Taalwetenschap.

Beschrijving

Taaltypologie brengt de overeenkomsten en verschillen tussen talen van de wereld in kaart door hun formele kenmerken, los van historische en geografische factoren, cross-linguïstisch te vergelijken. Hoe verschillen talen van elkaar? En aan welke algemene principes zijn ze, ondanks die verschillen, toch allemaal onderhevig?
In dit college onderzoeken we enkele van de structurele overeenkomsten en verschillen tussen talen, waarbij de focus zal liggen op (morfo-) syntactische patronen die in de talen van de wereld zijn te vinden. Welke kenmerken gaan samen? Waarom komen sommige patronen veel voor en zijn andere zeldzaam? We verkennen de beginselen van taaltypologisch onderzoek, zoals o.a. het creëren van een representatief taalsample, en kijken ook naar toepassingen van taaltypologie. Daarnaast wordt besproken hoe taaltypologische kennis van nut kan zijn bij het doen van veldwerk op een nog onbekende taal.

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus beschikken de studenten over:

  • inzicht in de wijzen waarop talen overeenkomen (taaluniversalia) en verschillen (taaldiversiteit)

  • kennis van fundamentele noties en methoden uit de taaltypologie (bv. taalsamples, implicationle universalia)

  • vaardigheid in het kunnen toepassen van typologische inzichten op primaire taaldata (zoals bijvoorbeeld verkregen in taalkundig veldwerk)

Rooster

Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Combinatie van hoor- en werkcollege

Studielast

De studielast voor deze cursus is 140 uur:

  • 28 uur die aan het volgen van college worden besteed

  • 52 uur voor het bestuderen van de literatuur en het maken van opdrachten ter voorbereiding op het college

  • 62 uur voor het maken van de toetsopdrachten en het eindessay

Toetsing

  • Actieve deelname (20%)

  • Opdrachten (30%)

  • Eindessay (50%)

Herkansing: studenten die de cursus niet halen kunnen het essay herkansen.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.
Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, powerpoints, opdrachten, etc.

Literatuur

Velupillai, V. (2012). An introduction to linguistic typology. John Benjamins Publishing.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Victoria Nyst

Onderwijsadministratie van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk