Prospectus

nl en

Historical grammar of Greek 2

Course
2017-2018

Toegangseisen

Deelname aan Historische Grammatica van het Grieks I (klankleer).

Beschrijving

De cursus begint met een overzicht over de historische morfologie van het Oudgrieks: de oorsprong van de verschillende typen van nominale flectie, de voorgeschiedenis van voornaamwoorden en partikels, de geschiedenis van het werkwoordensysteem met zijn tijden, wijzen en persoonsuitgangen. Ook besteedt het college aandacht aan woordafleidingsprocessen bij naam- en werkwoorden. De nadruk van de bestudering ligt op de morfologische categorieën van het Homerisch Grieks en van het Ionisch-Attische dialect. Daarnaast komen ook andere dialectvormen aan de orde, evenals het Myceens Grieks.
Naast de behandeling van de historische grammatica geeft dit college ook een inleiding in de metriek en de inhoud van Homerus’ Ilias. We zullen in totaal ca. 200 regels lezen met aandacht voor de verschillen tussen het taaleigen van Homerus en het latere Attisch. Voor het tentamen bereiden de studenten d.m.v. zelfstudie de overige tekst van het gekozen boek uit de Ilias voor.

Leerdoelen

  • Inzicht in de morfologische structuur van het Oudgrieks, met inbegrip van de interne variatie in tijd en ruimte (dialecten)

  • Kennis van de ontwikkelingen die van het Proto-Indo-Europees hebben geleid tot de geattesteerde morfologische categorieën van het Oudgrieks

  • Kennis van het taaleigen en de metriek van Homerus’ Ilias

  • Leesvaardigheid Homerisch Grieks

Rooster

Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Hoor-/Werkcollege

Studielast

Totaal 5 EC = 140 uur

13×2 = 26 contacturen
67 uur voorbereiding colleges
47 uur voorbereiding tentamen

Toetsing

  • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen

  • in geval van een onvoldoende kan het tentamen herkanst worden

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • delen van cursushandouts en studiemateriaal

  • communiceren van huiswerk

Literatuur

J. Mehler, Woordenboek op de gedichten van Homeros. Den Haag: Nijgh en Van Ditmar (9e druk of later). Alleen tweedehands verkrijgbaar.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Studenten die niet ingeschreven staan voor de bachelor Taalwetenschap en dit vak willen volgen dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator, mw. E.A. van Dijk

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Onderwijsadministratie van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk