Prospectus

nl en

Formeel strafrecht civiel effect

Course
2017-2018

Toegangseisen

 • De deelnemer dient bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden als student te zijn ingeschreven voor één van de navolgende bacheloropleidingen: Fiscaal recht, Notarieel recht, Rechtsgeleerdheid en Economie, Rechtsgeleerdheid en Bedrijfswetenschappen, Rechtsgeleerdheid en International Business Law.

 • De deelnemer dient het vak ‘Inleiding strafrecht’ (Ba1) te hebben behaald.

Beschrijving

Dit vak is specifiek bedoeld voor studenten die een studierichting volgen waarvan strafprocesrecht geen verplicht onderdeel uitmaakt (Fiscaal recht, Notarieel recht, Rechtsgeleerdheid en Economie, Rechtsgeleerdheid en Bedrijfswetenschappen en Rechtsgeleerdheid en International Business Law), maar die met het oog op de vereisten voor het behalen van het civiel effect het vak formeel strafrecht niettemin wensen te volgen. Voor het behalen van het civiel effect is het volgen van het bachelorvak Strafprocesrecht (10 EC, Ba3) uit de bachelor Rechtsgeleerdheid derhalve niet noodzakelijk.

In het vak ‘Formeel strafrecht voor civiel effect’ staat het formele strafrecht, ofwel het strafprocesrecht, centraal. Het strafprocesrecht biedt het kader waarbinnen het strafrechtelijk onderzoek geschiedt en strafrechtelijke aansprakelijkheid kan worden vastgesteld. In het onderwijs komen de doelstellingen, dragende beginselen en systematiek van het strafproces(recht) aan de orde. Daarbij wordt voortgebouwd op in het eerste en tweede jaar opgedane kennis. Studenten leren vanuit die grondslagen en beginselen ontwikkelingen binnen het strafproces(recht) te problematiseren. Tevens worden in het vak de belangrijkste strafprocesrechtelijke thema’s besproken en wordt in de werkcolleges geoefend met de toepassing daarvan op concrete casus. In het vak wordt ook stilgestaan bij de betekenis van de jurisprudentie van het EHRM voor de gangbare wijze van procederen.

Leerdoelen

Doel van het vak:

Het doel van het vak is het verkrijgen van inzicht in de doelstellingen, dragende beginselen en systematiek van het strafprocesrecht, alsmede – aan de hand van wetgeving en jurisprudentie – het kunnen identificeren en oplossen van strafprocesrechtelijke vraagstukken zoals die zich voordoen in concrete casus.

Leerdoelen
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • De student kan reflecteren op de verschillende fasen in het strafproces alsmede de bij die verschillende fasen behorende en werkzame actoren vanuit het perspectief van de fundamentele beginselen en doelstellingen van het strafproces(recht).

 • De student kan actuele ontwikkelingen problematiseren door deze in verband te brengen met fundamentele beginselen en de doelstellingen van het strafproces(recht).

 • De student kan in een gemiddeld complexe casus, met gebruikmaking van wetgeving en jurisprudentie, het gebruik van toezichtbevoegdheden, opsporingsbevoegdheden en dwangmiddelen toetsen.

 • De student kan in een gemiddeld complexe casus de rechtmatigheid en opportuniteit van de vervolgingsbeslissing beoordelen.

 • De student kan in een gemiddeld complexe casus voor het strafproces relevante aspecten identificeren en naar aanleiding daarvan een verweer formuleren.

 • De student kan in een gemiddeld complexe casus de wettelijke bewijsregels toepassen en gemotiveerd beslissingen nemen op de meest gangbare strafprocesrechtelijke verweren.

 • De student kan uitleggen hoe de artikelen 5, 6 en 8 EVRM doorwerken in het Nederlandse strafprocesrecht.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Naam docent: prof. mr. dr. P.M. Schuyt (onder voorbehoud van wijzigingen)

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van de in het werkboek en op Blackboard per week aangegeven verplichte studiestof.

Werkcolleges (aansluitend aan de hoorcolleges)

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Naam docent: mr. D.S. Jol (onder voorbehoud van wijzigingen)

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van de in het werkboek en op Blackboard per week aangegeven verplichte studiestof en het maken van de opdrachten uit het werkboek. Bij inschrijving voor het werkcollege verplichten studenten zich dan ook nadrukkelijk tot schriftelijke voorbereiding van en (inter)actieve deelname aan deze vorm van onderwijs.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen van 3 uur met open vragen.

 • Schriftelijk hertentamen van 3 uur met open vragen.

Inleverprocedures

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens de hoor- en werkcolleges.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • B.F. Keulen & G. Knigge, Strafprocesrecht (Ons strafrecht, deel 2), Deventer: Wolters Kluwer 2016 (ISBN 9789013121797).

 • Voor het raadplegen van (een deel van) de voorgeschreven jurisprudentie kan gebruik worden gemaakt van de jurisprudentiebundel van Vriend (K.C.J. Vriend, Arresten strafrecht/strafprocesrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2016 (ISBN 9789013137446)) of een oudere druk van die jurisprudentiebundel (bijv. M. Bosch, Arresten strafrecht/strafprocesrecht, Deventer: Kluwer 2014). Een aantal van de voorgeschreven uitspraken is in deze jurisprudentiebundel te vinden, de rest zal online geraadpleegd dienen te worden (bijv. via Legal Intelligence). Het is dus niet per se noodzakelijk om een (nieuwe) jurisprudentiebundel aan te schaffen: het is ook mogelijk om alle voorgeschreven uitspraken zelf online te raadplegen.

Werkboek:

 • Werkboek Formeel strafrecht voor civiel effect 2017-2018 (wordt via Blackboard beschikbaar gesteld).

Aanmelden

De aanmelding voor het onderwijs – zowel de hoorcolleges als de aansluitende werkcolleges – verloopt via uSis. Voorts wordt het met het oog op de planning van het onderwijs zeer op prijs gesteld indien u uw interesse deel te nemen aan dit vak in een zo vroeg mogelijk stadium kenbaar maakt aan mw. D. Bukuru via d.bukuru@law.leidenuniv.nl

Contact

 • Vakcoördinator: mr. D.S. Jol (onder voorbehoud van wijzigingen)

 • Telefoon: 071 – 527 3719

 • E-mail: D.S.Jol@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht en Criminologie

 • Afdeling: Straf- en strafprocesrecht

 • Kamernummer secretariaat: C1.01

 • Openingstijden: maandag t/m donderdag van 9.00-16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7529

 • E-mail: d.bukuru@law.leidenuniv.nl