Prospectus

nl en

Seminar BA2: The Golden Age in Perspective

Course
2017-2018

Toegangseisen

Voor dit werkcollege is de toegangseis het succesvol hebben afgerond van de drie propedeusewerkcolleges. Externe studenten dienen vergelijkbare studie-prestaties te kunnen aantonen.

Belangrijk om in de gaten te houden: het behalen van minimaal één verplicht BA2 werkcollege is toegangseis bij het BA2 excursiewerkcollege! En verder: BA2 werkcolleges moeten zijn afgerond om te kunnen deelnemen aan het verplichte BA3 werkcollege.

Beschrijving

Een fijntjes uitgekiende marketingmolen schakelt tegenwoordig handig de kunst uit de Gouden Eeuw voor een veelheid aan doelen in. Voorop staat het aantrekken van zoveel mogelijk toeristen. Maar ook vooraanstaande politici spinnen garen bij de artistieke hoogtepunten uit de zeventiende-eeuwse Republiek. Recent nog spraken Obama en Rutte de verzamelde pers toe voor Rembrandt’s Nachtwacht. Maar hoe zat het eigenlijk in de zeventiende eeuw? In dit werkcollege ga je op zoek naar de rol die schilder- en prentkunst, sculptuur en architectuur in de Gouden Eeuw vervulden. We stappen af van ons eigen perceptiekader op kunst bepaald door musea waarin de werken netjes en veilig één na één tentoon zijn gesteld op een neutrale achtergrond toegelicht door uitlegbordjes, audioguides en museumapps. De kunstproductie in de zeventiende eeuw was enorm en de vraag naar kunst verliep evenredig, maar wat was nu precies de maatschappelijke rol van kunst in de jonge Republiek?

Aan de hand van een secure analyse van kunstwerken, maar ook aan de hand van zeventiende-eeuwse stads- en reisbeschrijvingen, gedichten bij kunstwerken, de autobiografie van Huygens, schilderijen van interieurs, enzovoorts, ga je zo zorgvuldig mogelijk antwoorden formuleren op een reeks prangende vragen: Wat bracht de welstellende burger uit de Gouden Eeuw ertoe zijn zuur verdiende centen neer te leggen voor een klein stilleven? Waarom verzamelden strenge Calvinisten enorme sommen geld om hun kerken te verfraaien met rijk gedecoreerde preekstoelen, orgels, glasramen, grafmonumenten en koorhekken? Of meer algemeen: Waarom en voor wie werden er eigenlijk zo ontzettend veel Nederlandse portretten, landschappen en zeezichten geschilderd en aan de hand van welke maatstaven werden deze schilderijen dan wel beoordeeld?

Leerdoelen

 • Inzicht hebben in de veelzijdige kunstproductie van de Gouden Eeuw

 • Overweg kunnen met de belangrijke bronnen over de kunst van de Gouden Eeuw

 • Inzicht hebben in actuele benaderingen inzake de bestudering van de kunst van de Gouden Eeuw

 • Binnen het hoofdthema van het werkcollege zelfstandig een onderwerp kunnen kiezen en dit kunnen motiveren

 • Een relevante vraagstelling kunnen uitwerken in een onderzoeksvoorstel en daarbij al in een vroegtijdig stadium een passende literatuurlijst kunnen opstellen

 • Een visueel ondersteund referaat van 10 minuten over deze vraagstelling kunnen voorbereiden en presenteren en daarbij effectief op vragen en opmerkingen van docenten medestudenten kunnen reageren

 • Een bijbehorend, helder geformuleerd werkstuk van max. 3000 woorden, inclusief noten en bibliografie, kunnen schrijven

Rooster

Zie [Rooster](URL Roosterpagina opleiding)

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 ects (140 uur)

26 uur: bijwonen colleges: 2 uur p.w. x 13 weken
40 uur: literatuuronderzoek en lezen (ca. 280 pagina’s bij 7 pagina’s per uur)
24 uur: uitwerken onderzoeksopzet en voorbereiding presentatie
50 uur: schrijven paper (maximaal 3000 woorden) —
140 uur

Toetsing

 • Deelname aan groepsdiscussie en voorbereiding van colleges tellen als praktische oefening en vormen een verplicht onderdeel.

 • Samenstelling van een onderzoeksvoorstel en bibliografie voor het eigen onderzoek (10%)

 • Referaat (20%) van circa 10 minuten m.b.t. het eindwerkstuk, visueel ondersteund

 • Paper (70%): het schriftelijk werkstuk van max. 3000 woorden incl. Noten en bibliografie (= c. 6 pagina’s 1.5 regelafstand)

Compensatie: het gewogen gemiddelde over de verschillende toetsonderdelen moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimal achter de komma). Cijfers lager dan 5.0 voor de afzonderlijke deeltoetsen zijn niet toegestaan.

Herkansing: een onvoldoende beoordeeld werkstuk kan eenmalig worden herkanst. Als herkansingsmogelijkhed voor de overige toetsonderdelen kan in uitzonderlijke gevallen een vervangende opdracht worden geformuleerd.

Nabespreking tentamen: Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • doorgeven van het programma

 • posten van opdrachten

 • ter beschikking stellen van studiemateriaal

Literatuur

 • Schama, S., Overvloed en onbehagen. De Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw. Amsterdam: Atlas Contact, 2012.

Wordt verder aangekondigd via Blackboard en hangt voorts af van de invalshoek die de student kiest

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. Stijn Bussels

Opmerkingen

Niet van toepassing