Prospectus

nl en

Seminar BA2 Architecture and Design: Dutch Architecture, Urban planning and Domestic Culture 1880-1980

Course
2017-2018

Toegangseisen

Voor dit werkcollege is de toegangseis het succesvol hebben afgerond van de drie propedeusewerkcolleges. Externe studenten dienen vergelijkbare studie-prestaties te kunnen aantonen.

Belangrijk om in de gaten te houden: het behalen van minimaal één verplicht BA2 werkcollege is toegangseis bij het BA2 excursiewerkcollege! En verder: BA2 werkcolleges moeten zijn afgerond om te kunnen deelnemen aan het verplichte BA3 werkcollege.

Beschrijving

Tijdens het werkcollege bestuderen wij de grote veranderingen in de Nederlandse architectuur, stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur en wooncultuur van 1880-1980, in een internationaal perspectief. Aan de orde komen nieuwe gebouwtypen (passages, stations, hotels, kantoren), de volkswoningbouw, villawijken en de nieuwe nederzettingen (Nagele). Aandacht wordt besteed aan de Amsterdamse School, de Nieuwe Zakelijkheid, de CIAM, de Wederopbouwperiode en de FORUM-beweging. Een apart hoofdstuk vormt de Nederlandse architectuur en stedenbouw in Nederlands-Indië. Na enkele inleidende colleges kiezen studenten een eigen onderwerp voor referaat en werkstuk.

Leerdoelen

 • Het verkrijgen van inzicht in de Nederlandse architectuur, stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur en wooncultuur van 1880-1980, in een internationaal perspectief;

 • Het verkrijgen van inzicht in nieuwe gebouwtypologieën uit genoemde periode;

 • Het verkrijgen van kennis van de belangrijkste architectuurstromingen uit de periode 1880-1980 en hun protagonisten;

 • Het zelfstandig kunnen formuleren van een relevante onderzoeksvraag, in relatie tot het onderwerp van de werkgroep; het kunnen vaststellen van de stand van wetenschap en het kunnen samenstellen van een voor het onderwerp zo compleet mogelijke bibliografie;

 • Het presenteren van het onderzoek, ondersteund door een powerpoint ten overstaan van de andere studenten in de werkgroep en een speciaal daartoe aangewezen referent; het leren om zelf op te treden als referent.

 • Het zelfstandig leren schrijven van een werkstuk van 3000 woorden (inclusief noten en bibliografie); het leren verwerken van de feed-back van de docent in de definitieve versie van het werkstuk.

Rooster

Donderdag 9-11 uur (concept)

Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina Kunstgeschiedenis van de opleiding.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.

Studielast

De totale studielast voor de cursus is 5 ects: 140 uur

26 uur: Deelname werkcolleges: 2 uur per week x 13 weken
40 uur: Literatuuronderzoek (ca. 280 pagina’s à 7 pagina’s per uur)
24 uur: Uitwerken onderzoeksopzet en voorbereiding presentatie
50 uur: Schrijven paper (c. 3000 woorden) —-
140 uur

Toetsing

 • Deelname aan de groepsdiscussies en voorbereiding van de colleges en opdrachten tellen als praktische oefening (verplicht onderdeel) (10%)

 • Samenstelling van een onderzoeksvoorstel, vraagstelling en bibliografie voor het eigen onderzoek (10%)

 • Referaat van ca. 15 minuten met betrekking tot het eindwerkstuk (ondersteund door een powerpoint presentatie) (20%)

 • Schriftelijk werkstuk van c. 3000 woorden (= 6 à 7 pagina’s, 1,5 regelafstand) (60%)

Compensatie: Het gewogen gemiddelde over de verschillende toetsonderdelen, anders dan de scriptie die altijd 6,0 of hoger dient te zijn, moet minimaal een 6,0 zijn. Cijfers lager dan een 5.0 kunnen niet worden gecompenseerd.

Herkansing: Een als onvoldoende beoordeeld werkstuk kan eenmalig worden herkanst. Als herkansingsmogelijkheid voor de overige toetsonderdelen kan een vervangende opdracht worden geformuleerd.

Nabespreking tentamen: Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Informatievoorziening

 • Discussieforum

Literatuur

Literatuur wordt aan het begin van het werkcollege bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Mw. dr. J.G. Roding

Opmerkingen

Er wordt een bij het werkcollege passende excursie van een dag aangeboden; deze is facultatief.