Prospectus

nl en

Law

Course
2017-2018

Omschrijving

In het vak ‘Bestuurskunde I: Openbaar bestuur en Bestuurswetenschap is al aan de orde gekomen dat rechtmatigheid een belangrijke dimensie is van het openbaar bestuur. Elk bestuurlijk handelen dient behoorlijk te zijn en gebaseerd te zijn op een wettelijke grondslag. In het vak ‘Inleiding recht’ staat dit laatste centraal. Het biedt een inzicht in welke instrumenten en beperkingen het recht en de rechtsbeginselen bieden aan het openbaar bestuur.
Het vak biedt het de student een eerste kennismaking met het positieve recht in een meerlagige rechtsorde, zoals het burgerlijk recht, het staatsrecht, het bestuursrecht, het strafrecht, het internationaal recht en het stelsel van rechtsbescherming. Het Nederlandse recht wordt echter niet meer gevormd op nationaal niveau, maar kent ook zijn oorsprong in het Europees en internationaal recht. De dynamiek tussen de verschillende rechtsordes zal ook in de colleges duidelijk worden gemaakt. Anderzijds zal de student vertrouwd worden gemaakt met enkele juridische vaardigheden, zoals het lezen en analyseren van wettelijke bepalingen en rechterlijke uitspraken

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus is de student in staat om:

  • Het (Nederlandse) positieve recht te beschrijven en te begrijpen

  • De instrumenten en beperkingen die het positieve recht biedt aan het openbaar bestuur te benoemen

  • Juridische basisvaardigheden te gebruiken

  • Kennis van de praktijk van het bestuursrecht en het strafrecht op te doen door het bijwonen van een zittingen bij een rechterlijk college en deze ervaring te verwoorden

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges (niet verplicht) en werkgroepen (verplicht).

Studielast

Totale studielast: 140, waarvan:
Contacturen: 14 uur Werkgroepe: 14 uur Zelfstudie: 112 uur

Toetsing

De toetsing bestaat uit een schriftelijk tentamen (70%) en 2 papers (schrijfopdrachten: reflectie op casuïstiek, telt voor ieder 15% mee). Geen interne compensatie. De beide papers mogen wel onderling gecompenseerd worden, maar het gemiddelde van beide papers moet voldoende zijn.

Informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen èn een cijfer hebben dat niet lager is dan een 3 óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Herkansing schriftelijk tentamen
Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Blackboard

Maand voordat vak start is Blackboard beschikbaar.

Andere leermiddelen/Literatuur

A. Van Montfort (red.), Hoofdstukken recht voor niet-juristen, nieuwste druk, BoomJuridischDen Haag.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

G.S.A. Dijkstra:
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag
Kamernummer: 4.88
Telefoon: 0708009412
E-mail: g.s.a.dijkstra@cdh.leidenuniv.nl