Prospectus

nl en

Organisatietheorie

Course
2017-2018

Omschrijving

Organisatie en management zijn belangrijke thema’s binnen de bestuurskunde. Het openbaar bestuur bestaat immers uit verschillende organisaties en heeft daarnaast met heel veel organisaties te maken. Wie inzicht wil krijgen in het functioneren van het openbaar bestuur, zal daarom ook inzicht moeten hebben in de structuur en het management van organisaties.

In de cursus Organisatietheorie maken studenten kennis met de voor de bestuurskunde belangrijkste theorieën over organisaties aan de hand van verschillende teksten van klassieke en hedendaagse auteurs. De geselecteerde bijdragen hebben betrekking op klassieke teksten van de grondleggers van de organisatietheorie (Weber, Michels, Taylor), op de human relations en de human resources benadering, de contingentiebenadering, institutionele benaderingen, benaderingen die coördinatievraagstukken centraal stellen, en benaderingen waarin de relatie tussen organisatie en maatschappij centraal staat. Bij de bespreking van de theorieën wordt in het bijzonder ingegaan op de betekenis ervan voor de analyse van publieke organisaties.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

  • hebben de studenten kennis van enkele van de belangrijkste en meest vormende auteurs, begrippen, theorieën en inzichten uit de organisatietheorie;

  • kunnen studenten zelfstandig in hoofdlijnen de belangrijkste theorieën reproduceren;

  • kunnen studenten de aangedragen theorieën en inzichten begrijpen in het licht van (actuele) casuïstiek in publieke en private organisaties;

  • kunnen studenten de aangedragen theorieën en concepten toepassen op een concrete casus en kunnen hun bevindingen daarover schriftelijk rapporteren;

  • zijn studenten in staat om een peer review van elkaars werk uit te voeren en kunnen zij daarover schriftelijk en mondeling communiceren.

  • kunnen studenten schriftelijk rapporteren volgens gangbare academische richtlijnen.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

Eén maal per week hoorcollege en één maal per week werkcollege. In de hoorcolleges geeft de docent een algemene toelichting op de leerstof en de literatuur. In de werkgroepen gaan we in op de leesstof van de week, leggen we de verbinding tussen theorie en de praktijk in organisaties door middel van de analyses van cases en bespreken we de onderdelen van de eindpaper aan de hand van onderlinge peer review.
De werkcolleges zijn verplicht voor alle studenten bestuurskunde.

Keuzevakstudenten dienen net als de andere deelnemers te voldoen aan alle voorgeschreven werkgroepverplichtingen (aanwezigheidsplicht, het maken van opdrachten, etc.). Keuzevakstudenten dienen zich zelf voor in uSis in te schrijven voor de werkgroepen.

Studielast

Contacturen hoorcolleges: 7 × 2 uur = 14 uur
Contacturen werkcolleges: 7 × 2 uur = 14 uur
Overige uren (112 uur): zelfstudie en (met begeleiding) opdrachten/werkstukken maken, etc.

Toetsing

De toetsing bestaat uit een tentamen, dat 70% van het eindcijfer bepaalt, en deelname aan de werkgroepen, werkgroepopdrachten, een peer review, en een eindpaper, die in totaal 30% van het eindcijfer bepalen. Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde van beide deelcijfers (tentamencijfer en werkgroepcijfer). N.B.: beide deelcijfers dienen afzonderlijk minimaal een 5,5 of hoger te zijn.

Herkansing
Studenten die gebruik willen maken van een herkansing, dienen zich hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen èn een cijfer hebben dat niet lager is dan een 3 óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.
No show studenten verspillen hun herkansing.

Blackboard

Blackboard zal ruim voor aanvang van de cursus open worden gezet voor inschrijving. Nadere cursusinformatie (o.a. de vakwijzer) zal ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus via Blackboard beschikbaar komen.

Literatuur

Michael J. Handel (2003). The Sociology of Organizations. Classic, Contemporary, and Critical Readings. Thousand Oaks, California. ISBN: 9780761987666.

Enkele wetenschappelijke artikelen die via de bibliotheek te downloaden zijn.

Aanmelden

1e jaars bachelor studenten worden door het OSC ingedeeld en in augustus ingeschreven in Usis voor een werkgroep. Andere (ouderejaars en keuzevak-) studenten die de werkgroep van dit vak moeten doen, kunnen zichzelf in Usis inschrijven (vanaf 24 augustus) voor een werkgroep waar nog plaats is.
In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Dhr. M.A.W. Reijnders MSc MA