Prospectus

nl en

Public management

Course
2017-2018

Omschrijving

Studenten maken kennis met theorie over organisaties en met vraagstukken van organisatie en management van organisaties in de publieke sector. We richten ons specifiek op organisaties in de publieke sector. Aan de orde komen vragen als: Hoe is het openbaar bestuur georganiseerd? Welke problemen doen zich voor bij de organisatie van het openbaar bestuur en welke aanbevelingen geeft de organisatieliteratuur om die problemen aan te pakken? Bij de interne organisatie en het management van het openbaar bestuur komen onderwerpen als de structuur en cultuur en machtsprocessen binnen organisaties aan bod. We besteden uitvoerige aandacht aan de politiek-bestuurlijke en maatschappelijke context van organisaties in de publieke sector. Tevens komt de organisatie van het ambtelijk apparaat ter sprake. We gaan in op (veranderingen van) de omvang, samenstelling en werkwijze van het ambtelijk apparaat in Nederland en andere westerse staten.

Thema’s die worden besproken, zijn:

 • Publiek management als het management van organisaties in het publiek domein waaronder publiek-publiek domein ( het openbaar bestuur) en het private publieke domein (maatschappelijk midden etc.) – Het publieke karakter van organisaties in het openbaar bestuur

 • De discussie omtrent groei en omvang van overheid en openbaar bestuur;

 • De samenstelling van het openbaar bestuur, op basis van verdienste of representativiteit

 • Manieren van organiseren van publieke dienstverlening; het systeem van Multilevel governance

 • Bureaupolitiek als interne beleidsconcurrentie en de spanning tussen politiek en bureaucratie enerzijds en invloed van belangengroepen anderzijds
  Ambtelijke verantwoordelijkheden en ethiek

 • Nieuwe moderne bestuursstijlen (NPM, verzelfstandiging, participatie van burgers in openbaar bestuur en invloed van internationalisering) op nationaal en op lokaal niveau

Leerdoelen

 • Studenten zijn op de hoogte van actuele (theoretische) inzichten en vraagstukken (dilemma’s) omtrent bestuursorganisatie en i.h.b. publieke organisaties

 • Studenten zijn in staat om op basis van theoretische inzichten de rol en het functioneren van publieke organisaties kritisch te analyseren

 • Studenten zijn in staat om op basis van theoretische kennis te komen tot suggesties voor oplossingen van problemen die zich binnen en buiten publieke organisaties voordoen

 • Studenten zijn in staat een post presentatie te maken en deze te presenteren in een setting vergelijkbaar met een onderzoeksconferentie

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit verplichte hoorcolleges en werkcolleges.

Studielast

Totaal 140 uur: 14 uur hoorcolleges 14 uur werkcolleges 2 uur study support 5 uur toetsing en nabespreking 107 uur zelfstudie literatuur en (voorbereiding) opdrachten/tentamen

Toetsing

De toetsing bestaat uit een schriftelijk tentamen (70%) en een werkgroepcijfer dat voor 30% meetelt. Dit cijfer wordt vastgesteld op basis van werkstuk + poster + presentatie.

Beide dienen voldoende (minimaal 5.5) te zijn.

Informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Studenten die gebruik willen maken van een herkansing, dienen zich hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen èn een cijfer hebben dat niet lager is dan een 3 óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.
No show studenten verspillen hun herkansing.

Blackboard

Ja, een maand van tevoren.

Schrijf je in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Andere leermiddelen/Literatuur

 • Peters, B.G (2010), The Politics of Bureaucracy, London: Routledge (meest recente druk 7e druk aangekondigd voor januari 2018)

 • Robert B Denhardt & Thomas J. Catlaw (2015), Theories of Public Organization, International Edition 6th Edition: Stamford CT: Cengage learning

Aanvullende artikelen voor hoorcolleges en seminars:

F.M. van der Meer (2014), Minder overheid, maar wie denkt er na over de lange termijn?, Mejudice 2014 (november 18).
Robert Denhardt. & Janet Denhardt. (2000). The new public service: Serving rather than steering. Public Administration Review, 60(6), 549-559.
Christopher Hood (1991), public management for all seasons, In Public Administration Public Administration Volume 69, Issue 1, pages 3–19, March 199
Michael Jackson, (2009) "Responsibility versus accountability in the Friedrich‐Finer debate", Journal of Management History , Vol. 15 Iss: 1, pp.66 - 77 .

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Prof. dr. Frits M. van der Meer
Caop professor Comparative Public Sector and Civil Service Reform
Turfmarkt 99
2511 DV Den Haag
Kamer/room: 4.123
31(0)70-8009405 f.m.van.der.meer@cdh.Leidenuniv.nl