Prospectus

nl en

Political Science

Course
2017-2018

Omschrijving

De politicologie is een belangrijk onderdeel in de studie Bestuurskunde, vooral omdat beide vakgebieden nauw met elkaar samenhangen. Dit geldt zowel voor de theorie als in de praktijk. In deze cursus worden de studenten bekend gemaakt in de belangrijkste ontwikkelingen en kenmerken van dit vakgebied, waarbij vooral wordt ingegaan op de Nederlandse politiek. De Nederlandse politiek staat echter allang niet meer op zichzelf. Politieke, bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen in de wereld en vooral in de Europese Unie zijn van invloed op de Nederlandse politiek en het bestuur. Deze invloed is de afgelopen jaren alleen maar groter geworden. De studenten worden in deze cursus hiermee bekend gemaakt. Afsluitend maken de studenten kennis met inzichten uit de praktijk.

Leerdoelen

  • Studenten kunnen de ontwikkeling van de politicologie in relatie tot de studie Bestuurskunde uitleggen en toepassen;

  • Studenten kunnen de ontwikkelingen in de (Nederlandse) politiek uitleggen en toepassen;

  • Studenten kunnen de wisselwerking tussen de internationale en nationale politiek beschrijven en toepassen;

  • Studenten kunnen de verhouding tussen politieke theorie en de dagelijkse praktijk beschrijven en toepassen in een rollenspel.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges, verplichte werkcolleges en een simulatiespel waar studenten aan deel moeten nemen.

Studielast

Tijdsbeslag: 140 uur

  • Hoorcolleges: 14 uur (7 hoorcolleges van 2 uur)

  • Responsiecollege: 2 uur

  • Werkcolleges: 16 uur (6 werkgroep bijeenkomsten van 2 uur en 1 werkgroep van maximaal 4 uur in verband met het rollenspel)

  • Toetsing: 5 uur

  • Zelfstudie en voorbereiding: 103 uur

Toetsing

-De beoordeling voor dit van bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Tentamen met open vragen en essayvragen (70%). Voor de datum van dit tentamen, zie het rooster of deze syllabus onder ‘andere belangrijke data’ (dat geldt ook voor een eventueel hertentamen; daarbij is ook de beoordelingsregeling relevant);
2. Werkgroepopdracht in de vorm van een vlog over een actueel onderwerp, waarmee je verband legt met de leerstof (15%). De vlog mag in combi’s van twee personen gemaakt worden, of, indien je dat liever hebt, alleen. Bij de productie van een vlog door twee personen ontvangt elk een cijfer, waarbij de docent rekening kan houden met verschillen in inzet.; en
3. Participatie in het rollenspel (groepsopdracht) met een individueel reflectiepaper (15%).

Beoordelingsregeling
Voor de berekening van het eindcijfer zijn geen voldoende deelcijfers noodzakelijk. Studenten mogen dus cijfers compenseren. Indien een toets is behaald (5,5 of hoger), vervalt het recht op herkansing, en geldt dat cijfer. Het recht op herkansing vervalt ook wanneer geen werk op tijd wordt ingeleverd (no show studenten), of wanneer het tentamencijfer lager is dan een 3. Verder kan de examencommissie in individuele gevallen een uitzondering toestaan. Let ook op de regel dat om voor herkansing van opdrachten in aanmerking te komen, deze opdrachten voor de tentamendatum moeten zijn ingeleverd. De regels voor de verschillende onderdelen zijn hieronder weergegeven.

Studenten die eerder aan Politicologie hebben meegedaan: indien een student afgelopen jaar aan de cursus Politicologie heeft meegedaan, blijven de eerdere voldoende cijfers (5.5 of hoger) omdat bij voldoendes geen herkansing meer wordt aangeboden.

Herkansing van het tentamen: studenten die gebruik willen maken van een herkansing, dienen zich hiervoor in te schrijven via uSis. Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster. Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen én een cijfer hebben dat niet lager is dan een 3 óf als je al toestemming van de examencommissie hebt. Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing. No show studenten verspillen hun recht op herkansing.

Herkansing vlog: voor de vlog bestaat 1 herkansing tijdens de looptijd van de cursus (dat wil zeggen, bij herkansing moet de opdracht voor de datum van het tentamen zijn ingeleverd). Daarbij gelden de volgende regels: indien de opdracht is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing. Studenten die geen opdracht inleveren bij de eerste inleverdatum verspillen hun recht op herkansing. Het deelcijfer kan worden gecompenseerd.

Beoordeling rollenspel: participatie in het rollenspel is definitief en kan niet worden herhaald (er wordt gewerkt met een aanwezigheidsverplichting). Het reflectiepaper wordt beoordeeld. Daarbij gelden de volgende regels: indien de opdracht is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing. Voor dat paper bestaat ook 1 herkansing tijdens de looptijd van de cursus (dat wil zeggen, bij herkansing moet de opdracht voor de datum van het tentamen zijn ingeleverd). Studenten die geen opdracht inleveren bij de eerste inleverdatum verspillen hun recht op herkansing. Het deelcijfer kan worden gecompenseerd. Studenten die niet participeren ontvangen geen cijfer.

Kahoot quiz tijdens de hoorcolleges: ieder hoorcollege wordt afgesloten met een kahoot-quiz. Dat zijn 8 vragen over de stof van het hoorcollege. De winnaar van de quiz krijgt een halve punt extra voor zijn of haar tentamencijfer. Je kunt alleen één keer het winnen van deze quiz laten meetellen.

Blackboard

Schrijf je in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Andere leermiddelen/Literatuur

Zie Blackboard.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Prof. dr. B. Steunenberg:
b.steunenberg@cdh.leidenuniv.nl