Prospectus

nl en

Bachelorproject (10 ECTS)

Course
2017-2018

Toegangseisen

Let op: Studenten die hun bacheloropleiding Bestuurskunde zijn gestart in september 2014 of later schrijven hun scriptie voor 10 EC. Studenten die gestart zijn met hun bacheloropleiding Bestuurskunde vóór september 2014 dienen de scriptie te schrijven voor 15 EC. Deze laatste groep studenten dient contact op te nemen met de coördinator van het bachelor project voor instructies m.b.t. de overgangsregeling. Voor meer informatie bekijk ook de overgangsregeling.

Het Bachelorproject vindt tweemaal per jaar plaats: in het najaarsemester en in het voorjaarsemester. Standaard is dat studenten het Bachelorproject in het voorjaar volgen. Voor BBO en EBM gelden er verschillende eisen:

Studenten die de BBO track volgen en willen instromen in het voorjaarstraject 2018 moeten op 1 september 2017 105 EC hebben behaald, bestaande uit: de propedeuse inclusief het vak onderzoeksontwerp (60 EC), kwantitatief onderzoek (5EC), en 40 EC aan overige verplichte tweede of derdejaars BSK-vakken (dus geen keuzevakken van andere disciplines).

Studenten die de EBM track volgen en willen instromen in het voorjaarstraject 2018 moeten op 1 september 2017 105 EC hebben behaald, bestaande uit de propedeuse inclusief het vak onderzoeksontwerp (60 EC), kwantitatief onderzoek (5EC), EBM integratief project II (5 EC) en 35 EC aan overige verplichte tweede of derdejaars BSK-vakken (dus geen keuzevakken van andere disciplines).
Een student (BBO/EBM) die wil deelnemen aan het najaarstraject 2017 dient aan dezelfde eisen te voldoen maar de peildatum voor de 105 EC norm is niet 1 september 2017 maar 30 juni 2017.

Het is niet mogelijk een scriptie en stage tegelijkertijd te combineren. Het schrijven van de BA-scriptie vergt veel tijd en is daarom niet te combineren met stage lopen.

Mocht de student het Bachelorproject niet halen in het voorjaar of najaar, dan moet de student deelnemen aan het daaropvolgende Bachelorproject, met een nieuw onderwerp.

Beschrijving

Studenten kunnen kiezen uit verschillende werkgroepen en thema’s bij het schrijven van hun bachelorscriptie. In het najaarstraject kunnen studenten uit minder thema’s kiezen dan in het voorjaarstraject. De begeleiding bij het schrijven van de scriptie wordt gegeven door een docent die betrokken is bij de opleiding EBM of BBO. Alleen EBM studenten hebben toegang tot werkgroepen aangeboden door docenten van de afdeling economie.

Per docent worden maximaal 15 studenten begeleid in een thema werkgroep. In de eerste weken vindt de begeleiding in werkgroepengroepen plaats. Vanaf de achtste week wordt meer individuele begeleiding gegeven. Naast de werkgroepen vinden er parallel aan de werkgroepen hoorcolleges plaats waarin zaken als onderzoeksontwerp, methodologie en het rapporteren van onderzoeksgegevens aan bod komen. De werkgroepen waarin studenten dienen te presenteren voor een cijfer zijn verplicht.

Leerdoelen

Van studenten wordt verwacht dat zij:

 • Zelfstandig in de scriptie verschillende onderdelen uit de bachelor integreren. Dat wil zeggen dat: algemene theoretische kennis uit verschillende onderdelen van de bacheloropleiding dient te worden gebruikt om een empirisch probleem te analyseren;

 • Een verklarende onderzoeksvraag over dat probleem geformuleerd dient te worden;

 • Zelfstandig empirisch onderzoek doen in een vooraf vastgestelde tijdsperiode, en schriftelijk over rapporteren, waarbij door gebruik van methoden en technieken die in verschillende fases van de bacheloropleiding zijn gedoceerd originele data worden verzameld en geanalyseerd;

 • Studenten zijn in staat een peer review uit te voeren van een onderzoeksopzet van een medestudent;

 • Studenten zijn in staat mondeling de resultaten van empirisch onderzoek toe te lichten.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

Dit project bestaat uit hoorcolleges, werkcolleges, zelfstudie, presentatie en scriptie.

Studielast

 • Totale studielast: (10 × 28 uur=) 280 uur.

 • Contacturen: 12 uur hoorcolleges, 14 uur werkgroepen, 7 uur individuele begeleiding door werkgroepdocent.

 • Uren zelfstudie: 247 uur (voorbereiden van colleges/werkgroepen, bestuderen van literatuur, presenteren in werkgroepen, uitvoeren van onderzoek, schrijven van opzet en BA scriptie).

De werkgroepen waarin studenten dienen te presenteren voor een cijfer zijn verplicht.

Toetsing

 • Scriptie, 70% (schriftelijk)

 • Opzet scriptie, 20% (schriftelijk)

 • Mondelinge peer review door student van andere student uit de werkgroep, 5%

 • Mondelinge presentatie van bevindingen, 5%

Go/no-go moment: het inleveren van een tussenversie is verplicht (in blok 2 voor het najaarscohort, in blok 4 voor het voorjaarscohort). Deze tussenversie dient als voldoende beoordeeld te worden door de begeleider om een definitieve versie te mogen inleveren. Zie voor deadlines de blackboardpagina van het vak.

Alleen de scriptie kan herkanst worden, de overige onderdelen niet. Bij een cijfer lager dan een 6 en hoger dan een 3 kan een herkansing volgen. Lager dan een 3 betekent dat de student niet geslaagd is en aan een volgend Bachelorproject moet deelnemen met een nieuw onderwerp. Het is dus niet mogelijk om met de scriptie becijferd met een onvoldoende door te gaan in het daaropvolgende Bachelorproject.

Blackboard

Ja. De blackboard site zal een maand van tevoren beschikbaar zijn. Blackboard is het communicatiekanaal tussen docent en studenten.

Literatuur

Geen

Aanmelden

Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak. Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Rik de Ruiter, R. de
r.de.ruiter@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Door middel van een email zullen potentiële deelnemers aan het BA-Project geïnformeerd worden over de start en inhoud van het BA project. De email met informatie over de aanmelding voor het najaarstraject zal verstuurd worden in mei. De email met informatie over de aanmelding voor het voorjaarstraject zal verstuurd worden in november. Wanneer studenten geen email hebben ontvangen, dienen studenten contact op te nemen met de coördinerend docent (r.de.ruiter@fgga.leidenuniv.nl)

In juni en december zullen informatiebijeenkomsten worden georganiseerd voor potentiele deelnemers aan het BA-project in, respectievelijk, het najaar en het voorjaar.

Wanneer je je bachelorproject hebt afgerond en ook de rest van je studiepunten hebt gehaald kan je je afstuderen aanvragen: NL.