Prospectus

nl en

Accounting and Financial Reporting

Course
2017-2018

Omschrijving

Het vak Bedrijfseconomie geeft je inzicht in de aspecten die van belang van zijn bij het besturen van organisaties, zowel profit als non-profit organisaties. Aandachtsgebieden hierbij zijn onder andere: ondernemingsvormen, financieringsmogelijkheden, soorten van berichtgeving zowel intern als extern.
Kennis van het bedrijfseconomische vakgebied is voor studenten van belang, omdat grote al of niet beursgenoteerde ondernemingen, maar ook ziekenhuizen, onderzoeksinstellingen, goede doelen organisaties en culturele instellingen behoefte hebben aan mensen die een grondige kennis van hun vakgebied koppelen aan financieel-economische deskundigheid en managementvaardigheden.
Het vak Bedrijfseconomie wordt verzorgd door de afdeling Bedrijfswetenschappen van de faculteit Rechtsgeleerdheid.

Leerdoelen

Na afronding van het vak heeft de student inzicht in de verschillende vraagstukken waarmee de bedrijfseconomie zich bezighoudt.

Meer specifiek heeft de student inzicht in:

  • De belangrijkste gepubliceerde financiële overzichten van een organisatie, te weten: balans, winst- en verliesrekening, kasstroomoverzicht en de toelichting daarop om een jaarrapport van een organisatie te kunnen analyseren (externe verslaggeving);

  • De wijze van financiering van een organisatie om te beoordelen of een organisatie optimaal is gefinancierd is (financiering);

  • De noodzakelijke managementinformatie voor de dagelijkse gang van zaken om een organisatie goed te kunnen besturen (interne verslaggeving).

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges, verplichte werkcolleges en zelfstudie.

Studielast

Totale studielast: 140u
Contacturen: 28u
Zelfstudie: 112u

Toetsing

  1. Individuele schriftelijke toetsing midterm (10 ) Schriftelijk tentamen met open vragen (90).
  2. Er is een schriftelijk hertentamen met open/essay vragen.
  3. Er vindt compensatie plaats voor de midterm toets. Deze kan niet herkanst worden.

Informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard .
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen èn een cijfer hebben dat niet lager is dan een 3 óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Herkansing schriftelijk tentamen
Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Blackboard

Ja, een maand voor de start van de cursus beschikbaar

Andere leermiddelen/Literatuur

  • Brouwers, M.P. & Koetzier, W. (2015). Basisboek bedrijfseconomie. Noordhoff Uitgevers, tiende druk, ISBN 978-90-01- 82954-4.

  • Brouwers, M.P. & Koetzier, W. (2015). Basisboek bedrijfseconomie opgaven. Noordhoff Uitgevers, tiende druk, ISBN 978-90-01-83911-6.

  • Blokboek (via Blackboard beschikbaar).

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Afspraken met de docenten kunnen worden gemaakt via het secretariaat Bedrijfswetenschappen Contact