Prospectus

nl en

Micro and Macroeconomics

Course
2017-2018

Overgangsregeling

Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelorprogramma zal het vak Micro- en Macro-economie met ingang van het academisch jaar 2017-2018 niet langer worden aangeboden. Studenten die dit vak nog niet hebben gehaald kunnen kiezen uit twee mogelijkheden:
1. zij doen de nieuwe vakken Micro-economie (blok 1) en Macro-economie (blok 2), of
2. zij doen de oude vakken Micro- en Macro-economie en Institutionele Economie en maken daarbij gebruik van een overgangsregeling.
N.B.: het is niet toegestaan één van de twee oude vakken en één van de twee nieuwe vakken te doen. De keuze is beperkt tot ofwel beide oude vakken, ofwel beide nieuwe vakken. Zie ook de overgangsregeling voor Institutionele Economie.

Overgangsregeling Micro- en Macro-economie

Er worden in het collegejaar 2017-2018 geen reguliere hoorcolleges en werkgroepen meer gegeven. Ter vervanging zal in dat jaar voor studenten die dit vak herkansen het volgende worden aangeboden:
1. De studenten krijgen via een nieuwe Blackboardsite van het vak de beschikking over de collegesheets en overig studiemateriaal uit het jaar 2016-2017. Deze site zal ook worden gebruikt voor verdere communicatie. Bijtijds inschrijven is dus nodig.
2. Er zal voor de studenten aan het eind van blok 1 een vragencollege van 2 uur worden georganiseerd. Studenten bereiden zich voorafgaand aan deze bijeenkomst goed voor, door de stof uit het jaar 2016-2017 grondig te bestuderen. Alleen op basis van gedegen voorkennis heeft een dergelijke bijeenkomst kans van slagen, omdat uiteraard niet alle stof uitvoerig behandeld kan worden in zo’n kort tijdsbestek.
3. Er wordt één maal een mid term aangeboden, en twee maal een eindtentamen. Het tweede tentamen is een herkansingsmogelijkheid die valt in de reguliere herkansingsperiode voor tentamens gemaakt in blok 2.

Toetsing

Schriftelijk tentamen (90%) en mid term (10%). Compensatie van de mid term met het tentamen is mogelijk; andersom niet.

Contact

Contactpersoon:

Drs. A.P. Ros. Afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat Economie, tel. 071-527 7756, of via een e-mail naar de docent.

Opmerkingen

2017/ 2018 betreft een overgangsregeling