Prospectus

nl en

Institutional Economics

Course
2017-2018

Overgangsregeling Institutionele Economie

Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelorprogramma zal het vak Institutionele Economie met ingang van het academisch jaar 2017-2018 niet langer worden aangeboden. Studenten die dit vak nog niet hebben gehaald kunnen kiezen uit twee mogelijkheden:
1. zij doen de nieuwe vakken Micro-economie (blok 1) en Macro-economie (blok 2), of
2. zij doen de oude vakken Micro- en Macro-economie en Institutionele Economie en maken daarbij gebruik van een overgangsregeling.
N.B.: het is niet toegestaan één van de twee oude vakken en één van de twee nieuwe vakken te doen. De keuze is beperkt tot ofwel beide oude vakken, ofwel beide nieuwe vakken. Zie ook de overgangsregeling voor Micro- en macro-economie.

Overgangsregeling Institutionele Economie

Er worden in het collegejaar 2017-2018 geen colleges meer gegeven. Ter vervanging zal in dat jaar voor studenten die dit vak herkansen het volgende worden aangeboden:
1. De studenten krijgen via een nieuwe Blackboardsite van het vak de beschikking over de collegesheets en overig studiemateriaal uit het jaar 2016-2017. Deze site zal ook worden gebruikt voor verdere communicatie. Bijtijds inschrijven is dus nodig.
2. Studenten die vragen hebben over de stof kunnen zich wenden tot drs. A.P. Ros
3. Er wordt één maal een mid term aangeboden, en twee maal een eindtentamen. Het tweede tentamen is een herkansingsmogelijkheid die valt in de reguliere herkansingsperiode voor tentamens gemaakt in blok 2.

Toetsing

Schriftelijk tentamen (80%) en mid term (20%). Compensatie van de mid term met het tentamen is mogelijk; andersom niet.

Contact

Contactpersoon: drs. A.P. Ros