Prospectus

nl en

Moot Court IBL

Course
2017-2018

Let op: alle onderstaande informatie is onder voorbehoud van wijzigingen

Toegangseisen

Inleiding Recht of Methoden en technieken van de Rechtswetenschap; of oud: Schrijfvaardigheid: juridisch betoog/Rechtsvinding in de theorie en praktijk.

Beschrijving

Aan de hand van een op het ondernemingsrecht toegespitste casus moeten de studenten zelfstandig drie schriftelijke werkstukken maken, waarin de argumenten worden gepresenteerd die naar aanleiding van de in de casus neergelegde rechtsvraag aan de orde moeten komen. Hiertoe gaan de studenten op zoek naar het relevante juridische materiaal, zoals wetgeving, jurisprudentie en literatuur. De ingeleverde werkstukken worden door de docent becijferd en iedere student ontvangt van hem individuele feed back. Naast deze oefening in de schriftelijke vaardigheden worden aan de hand van dezelfde casuspositie ook de mondelinge vaardigheden getraind. Door middel van videotrainingen en het uiteindelijk pleiten voor een rechtbank leren de studenten om een helder betoog, met goede argumenten onderbouwd, te presenteren en de stellingen van de wederpartij te weerspreken.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak Moot Court IBL heeft tot doel dat de student de vaardigheid verwerft om zelfstandig, door grondige analyse van een complex juridisch probleem, een partijstandpunt met een steekhoudende juridische argumentatie zowel schriftelijk als mondeling voor het voetlicht te brengen.

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U kunt zelfstandig (voor de casuïstiek) relevant materiaal aan wetgeving, literatuur en/of jurisprudentie in bibliotheek en databanken opzoeken.

 • U kunt juridische argumentatie schriftelijk verwoorden.

 • U kunt juridisch betoog ten overstaan van een “rechtbank” (Moot Court) mondeling presenteren.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Het rooster voor de werkgroepen en de videotrainingen staat niet op Usis, maar wordt vóór aanmelding bekend gemaakt op de algemene Blackboardomgeving voor Moot Court. De aanmelding zelf gaat wel via Usis. Wanneer de aanmeldingstermijn is verstreken wordt de student automatisch toegevoegd aan de Blackboardomgeving van zijn eigen werkgroep.

Onderwijsvormen

Openingsatelier

 • Aantal á 3 uur: 1

 • Namen docenten: prof. mr. C.G. Breedveld-de Voogd, mr. M. Park en anderen

 • In het openingsatelier maken studenten kennis met Moot Court door verschillende ateliers te bezoeken, zoals: pleitdemonstratie, retorische analyse van belangrijke toespraken en college tour met een praktijkjurist. Bezoek aan minstens twee ateliers is verplicht.

 • Vereiste voorbereiding van studenten: raadpleging van informatie over het vak Moot Court in syllabus en op Blackboard (m.n. roosters).

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 1

 • Namen docenten: prof. mr. C.G. Breedveld-de Voogd en (gast)docent op gebied van juridische retorica

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen van via Blackboard bekend te maken studiestof en van de syllabus Moot Court IBL.

Werkgroepen

 • Aantal: 5 (inclusief bibliotheekinstructie) (3 werkgroepen worden in zeer kleine groepen (2 studenten) c.q. individueel gegeven)

 • Namen docenten: Prof. mr. C.G. Breedveld-de Voogd, mr. M. Park, mr. A. Schaberg en nader bekend te maken docenten.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen van opgegeven stof en uitwerken van de casuïstiek. Tijdig inleveren van de schriftelijke werkstukken, welke tijdens de individuele werkgroepen worden besproken.

Videotraining

 • Aantal à 1 uur: 5

 • Namen docenten: Prof.mr. C.G. Breedveld-de Voogd, mr. M. Park, mr. A. Schaberg en student-assistenten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: de vereiste voorbereiding per videotraining staat vermeld in de syllabus Moot Court IBL.

Toetsing

Toetsvorm(en)

De student zal aan de hand van een juridische casus drie schriftelijke werkstukken maken en een afsluitend pleidooi houden.
Het eindcijfer wordt als volgt berekend:

 • Het gewogen gemiddelde van (a) het gemiddelde cijfer van de schriftelijke werkstukken (SW) en (b) het cijfer van de Moot Court rechtbank (MCR).
  Hierbij weegt het gemiddelde cijfer van SW vijf keer mee en het cijfer van de MCR twee keer. (SW:MCR = 5:2)

 • Bij de berekening van het gemiddelde cijfer van de SW telt het cijfer van de argumentenlijst (ARG) één keer mee, dat van de rechtsgeleerde beschouwing drie keer en dat van de pleitnota (PL) twee keer (ARG : RB : PL = 1:3:2)

 • Het gemiddelde cijfer van de SW moet ten minste een 5,50 bedragen alvorens de student wordt toegelaten tot het afsluitend pleidooi voor de MCR.

 • Als de student om deze reden niet wordt toegelaten tot het afsluitend pleidooi, behaalt hij als tentamencijfer voor Moot Court het gemiddelde cijfer van de (drie) SW.

 • Let op: Indien het gemiddelde cijfer van de (drie) SW boven de 5,50 zou uitkomen en een student niet deelneemt aan MCR, is het eindcijfer een 5.

 • Indien na het eerste SW niet alle drie de SW tijdig worden ingeleverd, geldt met inachtneming van de hierboven genoemde weging als eindcijfer het gewogen gemiddelde van de een of twee SW die wel zijn ingeleverd.

 • De cijfers van de SW blijven alleen geldig gedurende het desbetreffende studiejaar.

 • Het onderwijs van Moot Court c.q. het maken van de SW en de aanwezigheid bij en deelname aan de werkgroepen en videotrainingen zijn zogenaamde praktische oefeningen. Dat wil zeggen hieraan moet zijn voldaan, anders wordt de student niet toegelaten tot het afsluitend pleidooi voor de MCR. Dit pleidooi is op zichzelf ook weer een afsluitende praktische oefening.

Inleverprocedures
Via Blackboard (SafeAssign) en door middel van hard copy.

Examenstof

 • De examenstof bestaat uit het verdedigen van een partijstandpunt in een juridische kwestie op het terrein van het ondernemingsrecht ten overstaan van een rechtbank (Moot Court) bestaande uit drie rechters (twee praktijkjuristen en één lid van het wetenschappelijk personeel van de faculteit) in aanwezigheid van publiek.

 • De drie schriftelijke werkstukken behoren eveneens tot de examenstof.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard. Er is een algemene Blackboardomgeving voor Moot Court en een Blackboardomgeving per werkgroep.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Nader bekend te maken (zie Blackboard)

 • Leidraad voor juridische auteurs, Deventer, Kluwer, laatste druk (ook te raadplegen op Internet)

Werkboek:
Casus Moot Court IBL (op Blackboard)

Reader:
Syllabus Moot Court IBL (op Blackboard)

Aanbevolen studiemateriaal

 • Specifiek per casus door docent opgegeven literatuur.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. mr. C.G. Breedveld-de Voogd

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A 3.17

 • Spreekuur: Woensdagmiddag 14.30-16.00 uur, na afspraak via secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7784/ 527 1985

 • E-mail: mootcourt@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Moot Court

 • Kamernummer secretariaat: A 3.19

 • Openingstijden: 8.30 – 16.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 1985

 • E-mail: mootcourt@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het voorbereiden en het bespreken van de schriftelijke werkstukken geschiedt individueel.
De videotrainingen vinden plaats in groepen van vier studenten.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO. Let op dat er wel voldaan moet worden aan de toegangseisen.