Prospectus

nl en

Mass Communication Law

Course
2017-2018

Toegangseisen

Keuzevak is alleen toegankelijk voor tweede- en derdejaars rechtenstudenten.

Beschrijving

Dictators hebben altijd een grote belangstelling gehad voor de media. Wie macht over de media heeft, kan immers de publieke opinie bespelen. Omgekeerd kan een democratie niet goed functioneren zonder een geschakeerd aanbod van nieuws en opinies in onafhankelijke kranten en omroepen. De gedachte dat afzijdigheid van de overheid automatisch leidt tot een goede en veelzijdige informatievoorziening is echter naïef. Op basis van de Mediawet voert de Nederlandse overheid actief beleid om de kwaliteit en de pluriformiteit van het aanbod te waarborgen. Onomstreden is dit beleid niet. In het verleden is regelmatig tegen de overheid geprocedeerd met een beroep op de uitingsvrijheid en het EU-recht.

Naast deze institutionele aspecten zijn er principiële geschillen over de wijze waarop journalisten hun beroep uitoefenen. Als een burger zich benadeeld voelt door een publicatie zal hij zich wenden tot de burgerlijke rechter of de Raad voor de Journalistiek. Er zal dan een afweging moeten plaats vinden tussen het recht op vrijheid van meningsuiting en bijvoorbeeld het recht op privacy. Kan een journalist verplicht worden zijn bronnen te onthullen? Kan niet uitgezonden beeldmateriaal van relletjes door justitie worden opgeëist om de daders van strafbare feiten te achterhalen? Geeft een perskaart het recht door een politieafzetting heen te lopen? Ten slotte wordt stilgestaan bij het recht op goede voorlichting.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak Mediarecht is het verkrijgen van inzicht in de principiële rechtsvragen rond de openbare informatievoorziening. Wanneer gaat een stimulerend mediabeleid van de overheid over in een verstikkende omhelzing? Wanneer moet de vrijheid van journalisten wijken voor andere belangen?

Leerdoelen
Na afronding van het vak hebben de studenten kennis van en inzicht in de beginselen van het mediarecht. Zij hebben ervaring opgedaan met het houden van een pleidooi dan wel het voorzitten van een vergadering over een mediarechtelijk vraagstuk.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof.mr. A.W. Hins

 • Vereiste voorbereiding door studenten: doornemen onderwijsmateriaal

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof.mr. A.W.Hins

 • Vereiste voorbereiding door studenten: eenmalig schrijven van een pleitnota dan wel een beslissing; overige keren commentaar leveren op pleidooien van anderen.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen

Actieve deelname aan het onderwijs (inclusief het inleveren van een pleitnota of beslissing die als voldoende is beoordeeld) geeft de student het recht bij het schriftelijk tentamen een vraag naar keuze over te slaan. Als score voor deze vraag wordt de gemiddelde score voor de overige vragen genomen.Bij een gering aantal deelnemers zal het hertentamen mondeling worden afgenomen.

Inleverprocedures
Pleitnota’s en beslissingen worden ingeleverd per mail

Examenstof
Tot de examenstof behoren de verplichte literatuur en jurisprudentie en hetgeen op Blackboard als zodanig bekend is gemaakt.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Blackboardomgeving Mediarecht

 • Gebruik wetboeken

 • Literatuurbundel Mediarecht 2017-2018 via Readeronline

Reader:
Jurisprudentiebundel Mediarecht 2017-2018

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: prof.mr.A.W.Hins

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: per e-mail of op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 8838

 • E-mail: a.w.hins@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: MetaJuridica

 • Afdeling: eLaw, Centrum voor Recht en Digitale Technologie

 • Kamernummer secretariaat: KOG kamer B3. 30

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 8838

 • E-mail: elaw@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het vak zal in de genoemde vorm slechts doorgang vinden bij een minimum van 15 deelnemende studenten.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.