Prospectus

nl en

Law Enforcement and the Police

Course
2017-2018

Toegangseisen

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten en gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.
Alleen studenten van de opleiding criminologie, voor wie dit vak verplicht is, kunnen dit vak volgen.

Beschrijving

In het vak Rechtshandhaving en politie krijgt u een inhoudelijk en praktijkgeörienteerd overzicht van de wijze waarop de politie en andere rechtshandhavers in Nederland zijn georganiseerd en functioneren.
U leert in deze cursus te reflecteren op de organisatie, taken en belangrijkste partners van de politie in Nederland. De totstandkoming van de nationale politie zal worden besproken en de manier waarop de politie wordt aangestuurd. Vervolgens kijken we naar de bekende wetenschappelijke kennis over politiewerk bij de aanpak van (criminologische) problemen: wat werkt, en wat werkt niet?
Daarnaast besteden we aandacht aan een aantal actuele thema’s die voer zijn voor discussie in de wereld van politie en rechtshandhaving. Wat zijn de grondslagen en beginselen van goed politiewerk? Waarom is legitimiteit van de politie belangrijk, en op welke manier kan deze worden bedreigd? Hoe belangrijk is diversiteit binnen het korps? En hoe komen agenten op straatniveau tot hun beslissingen? Ook komen een aantal uitdagende ontwikkelingen aan bod waarop de politieorganisatie in het steeds veranderende veiligheidslandschap in moet spelen, zoals internationalisering en een veranderende aansturing.. Welke gevolgen hebben deze ontwikkelingen voor het politiewerk zoals we dat kennen? Na afronding van dit vak heeft u een goed beeld van zowel de theoretische aspecten als de praktijk van rechtshandhaving, in het bijzonder van de politie.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kunt u:

 • de organisatie, positie en aansturing van het Nederlandse politiebestel begrijpen en evalueren;

 • taken en bevoegdheden van de politie benoemen en deze beoordelen in concrete voorbeelden;

 • de belangrijkste politiestrategieën definiëren en herkennen;

 • reflecteren op de rol van politiecultuur, hoe agenten beslissingen maken en het belang van legitimiteit;

 • de aanpak van criminologische problemen door de politie identificeren, analyseren en evalueren.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: A. van Uden, MSc, drs. A Koning en gastdocenten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van de vooraf opgegeven literatuur

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: A. van Uden, MSc, drs A. Koning

 • Vereiste voorbereiding door studenten: u dient de verplichte literatuur te bestuderen en de voorgeschreven opdrachten van tevoren te maken en in te leveren, indien u deel wilt nemen aan de werkgroep.

Wekelijks spreekuur (optioneel)

 • Aantal à 1 uur: 6

 • Namen docenten: A. van Uden, MSc & Drs. A. Koning

 • Vereiste voorbereiding door studenten: minimaal 24 uur van tevoren aanmelden voor spreekuur door middel van een e-mail met specifieke vraag naar criminologie@law.leidenuniv.nl

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen, bestaande uit open vragen (75%)

 • Portfolio (25%)
  Het eindcijfer bestaat voor 75% uit het cijfer voor het tentamen en voor 25% uit het cijfer voor het portfolio. Beide onderdelen moeten minstens met een voldoende worden beoordeeld

Het deelcijfer voor het portfolio blijft geldig gedurende het eerstvolgende studiejaar. Zowel het portfolio als het schriftelijk tentamen kunnen één keer worden herkanst, indien voor het betreffende onderdeel (portfolio en/of schriftelijk tentamen) een onvoldoende is behaald.

Inleverprocedures
Zie leidraad

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcolleges, werkgroepen en andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Muller, E.R., Van der Torre, E.J., Hoogenboom, A.B., & Kop, N. (Red.). Politie: studies over haar werking en organisatie (Laatste druk). Alphen aan den Rijn: Kluwer. ISBN: 9789013118827

 • Aanvullende literatuur wordt in de leidraad voorgeschreven en dient door studenten zelf te worden opgezocht.

Leidraad:
Wordt via Blackboard aangeboden

Reader:
Nee

Aanbevolen studiemateriaal
Zie leidraad

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Arbeidsmarktvoorbereiding en (studie)loopbaan

In deze cursus leren studenten over de politiepraktijk en komen zij in aanraking met de politieorganisatie door middel van gastcolleges. De volgende concrete vaardigheden die in het vak centraal staan, zijn van belang ter voorbereiding op de arbeidsmarkt:

 • Schrijfvaardigheden

 • Organisatiesensitiviteit

 • Praktijkkennis

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Strafrecht en criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00 tot 12.30

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO. Let op dat er wel voldaan moet worden aan de toegangseisen.