Prospectus

nl en

Recht in de Multiculturele Samenleving

Course
2017-2018

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Ontwikkelingen in het recht en de totstandkoming, de toepassing en het functioneren daarvan zijn nauw verbonden met ontwikkelingen in de samenleving. In dit vak staat het blootleggen van deze wisselwerking tussen recht en samenleving centraal: Wat is de invloed van het recht op de sociale werkelijkheid van mensen (de sociale werking van recht) en welke maatschappelijke factoren beïnvloeden het recht (sociale productie van recht)? Bij het blootleggen van de wisselwerking zal de focus niet louter gericht zijn op Nederland en de nationaalrechtelijke context, maar zal tevens aandacht worden besteed aan de internationale en Europese context. De wisselwerking tussen het recht en de samenleving wordt in dit vak voorts verder uitgewerkt aan de hand van de actuele thematiek en problematiek rondom de multiculturele samenleving. Van een multiculturele samenleving is sprake als in een land diverse groepen met verschillende culturen met elkaar samenleven.

Maar wat betekent dit voor de wijze waarop mensen van verschillende culturele achtergronden tegen nationale wet- en regelgeving aankijken en voor de mate waarin men wellicht liever gebruik zou maken van handhavingsmechanismen uit de eigen cultuur? Andersom kan ook de vraag worden gesteld op welke wijze de culturele diversiteit afdoende wordt gereflecteerd door nationale wet- en regelgeving en de wijze waarop deze in de praktijk wordt toegepast. Internationale debatten over etnisch profileren en de gepercipieerde discriminatie en uitsluiting van groepen doen vermoeden dat dit een uitdagend aspect van de multiculturele samenleving betreft. Maar hoe verhoudt de multiculturele samenleving zich eigenlijk tot de rechtsstaat en de notie van burgerschap? En in hoeverre is er in de rechtszaal ruimte voor culturele verweren? Is er in Nederland ruimte voor sharia rechtspraak? Hoe is het om als politieman te werken binnen de context van de multiculturele samenleving? Deze en andere vragen zullen aan de orde komen tijdens deze cursus. Het vak is hiermee een thematisch toegespitste inleiding op de rechtssociologie.

Leerdoelen

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • Studenten kunnen uitleggen wat een extern perspectief op het recht behelst , wat de toegevoegde waarde van een dergelijk perspectief is naast een intern perspectief op het recht en kunnen dit perspectief ook toepassen op vraagstukken met betrekking tot de multiculturele samenleving.

 • Ze kunnen de verschillende invalshoeken / definiëringen van het begrip cultuur beschrijven en kunnen binnen die verschillende visies op het begrip ook hun eigen positie bepalen en beargumenteren.

 • Ze kunnen beschrijven hoe cultuur en identiteit nauw met elkaar verbonden zijn en bezien vanuit deze relatie tussen beide concepten reflecteren op actuele discussies over nationale identiteit, etnisch profileren, culturele verweren en multicultureel politiewerk.

 • Ze kunnen de relatie beschrijven tussen multiculturalisme, burgerschap en integratie en hierbij reflecteren op de rol van het recht.

 • Ze kunnen aan de hand van het rechtspluralistisch perspectief reflecteren culturele conflicten/uitdagingen die binnen een multiculturele samenleving tot uiting kunnen komen. Hierbij kunnen studenten een aantal concrete voorbeelden van dergelijke conflicten/uitdagingen noemen.

 • Ze kunnen een goed onderbouwd betoog schrijven over een actueel vraagstuk binnen/ uitdaging van de multiculturele samenleving waarbij naast juridische bronnen ook uitdrukkelijk gebruik wordt gemaakt van empirische of breder sociaalwetenschappelijke bronnen.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • 6 hoorcolleges van 2 uur

 • Namen docenten: P. van Berlo LLM MSc en gastdocenten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het vooraf lezen van de voorgeschreven literatuur en actieve participatie.

Werkgroepen

 • 4 werkgroepen van 2 uur

 • Namen docenten: P. van Berlo LLM MSc

Toetsing

Toetsvorm(en)

 1. Vier opdrachten te maken voorafgaand aan de werkgroepen
  Deze opdrachten worden ingeleverd via Safe Assign
 2. Een afsluitend tentamen.

Het eindcijfer van het vak bestaat dan uit:
Vier werkgroepopdrachten: 40%
Afsluitend tentamen: 60%

Alle deelonderdelen moeten met een voldoende (>5,5) worden afgerond om het vak te kunnen halen.

De werkgroep opdrachten kunnen niet herkanst worden. Slechts indien een student < 5,5 gemiddeld voor alle werkgroepopdrachten staat aan het einde van het vak, bestaat er de mogelijkheid om 1 van de vier opdrachten middels een vervangende opdracht te herkansen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de teksten op blackboard en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege en werkgroepen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Diverse diverse Nederlandse en Engelse teksten . Deze literatuur zal z.s.m. via Blackboard bekend worden gemaakt en voor zover mogelijk en noodzakelijk ook via Blackboard worden verstrekt.

Werkboek:
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: P. van Berlo LLM MSc

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer B1.23

 • Bereikbaarheid: op afspraak via het Van Vollenhoven Instituut

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7390

 • E-mail: p.van.berlo@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Van Vollenhoven Instituut

 • Kamernummer secretariaat: B.3.13

 • Openingstijden: van 09.00 – 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7260

 • E-mail: vollenhoven@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO. Let op dat er wel voldaan moet worden aan de toegangseisen.