Prospectus

nl en

Company Law and Corporate Groups

Course
2017-2018

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Een ondernemer kiest in verreweg de meeste gevallen voor het concern als ondernemingsvorm, of, beter gezegd, zijn onderneming groeit daar mettertijd in. De wens tot beperking van aansprakelijkheid (naast fiscale motieven) speelt hierbij een belangrijke rol. Omdat een rechtspersoon slechts (volledig) kan worden begrepen vanuit de functie die hij feitelijk binnen de onderneming vervult, “kleurt” het concernverband als het ware alle rechtsnormen die daarbij te pas komen. Zo is het evident dat de toezichthoudende rol van een raad van commissarissen op het niveau van een werkmaatschappij verschilt met die van een beursgenoteerde houdstermaatschappij. Dit geldt ook voor de taak en verantwoordelijkheid van het bestuur, de verhouding tussen de vennootschappelijke organen onderling en tot op zekere hoogte ook voor de relatie tot derden, zoals werknemers en schuldeisers. Het is dan ook geen wonder dat de concernproblematiek bij vrijwel elk actueel vraagstuk van ondernemingsrecht opduikt.

Het concernrecht is constant in beweging. Een voorbeeld hiervan is de vordering van enkele Nigeriaanse boeren tegen Royal Dutch Shell Plc wegens milieuschade uit de olie-exploitatie van haar Nigeriaanse dochter. Kan de holding aansprakelijk worden gesteld voor het doen en laten van haar dochter en, zo ja, naar welk recht?

Denk ook aan de verkoop in 2007 door ABN Amro-bank van haar Amerikaanse dochter LaSalle aan Bank of America. Hadden de aandeelhouders daar niet mee moeten instemmen? Waren commissarissen niet te passief gebleven? Het concernrecht is niet zozeer een afzonderlijk onderdeel van het ondernemingsrecht, maar veeleer een invalshoek van waaruit men praktisch elk ondernemingsrechtelijk onderwerp kan analyseren en beoordelen.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is u vertrouwd te maken met de verschillende ondernemingsrechtelijke leerstukken en problemen, meer in het bijzonder vanuit de invalshoek van concernverhoudingen. Deze invalshoek is een gevolg van het feit dat een onderneming in veel gevallen de juridische gedaante heeft van een concern, welke omstandigheid een eigen inkleuring geeft aan ondernemingsrechtelijke leerstukken en problemen. De concernproblematiek speelt dan ook bij vrijwel elk ondernemingsrechtelijk vraagstuk een belangrijke rol.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende vaardigheden verworven:
Het vak Ondernemingsrecht en concernverhoudingen draagt ertoe bij dat u in staat bent om literatuur, juridische bronnen en complexe cases op het gebied van het ondernemingsrecht diepgaand en in relatie tot de economische werkelijkheid te analyseren en te interpreteren, daarbij maatschappelijke aspecten te betrekken, kritische vragen te stellen en vernieuwende juridische oplossingen aan te dragen.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 18-20 bijeenkomsten met een gemengd hoorcollege/werkgroepkarakter

 • Docent(en): verschillende leden van de afdeling Ondernemingsrecht en gastdocenten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van de te behandelen stof en voorbereiding van de te bespreken casuïstiek

Werkgroepen
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen.

 • Het kan voorkomen dat het hertentamen mondeling wordt afgenomen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • P. van Schilfgaarde en J. Winter, Van de BV en de NV, Kluwer, Deventer 2017 (verschijnt in augustus 2017)

 • Steef M. Bartman, Adriaan F.M. Dorresteijn en Mieke Olaerts, Van het concern, 9e druk, Kluwer, Deventer 2016

 • Uitspraken Ondernemingsrecht, Kluwer, Deventer, editie 2017, samengesteld door I.S. Wuisman en J.B. Wezeman

Werkboek:

 • Werkboek Ondernemingsrecht en Concernverhoudingen (te vinden op Blackboard)

Reader:

 • Geen.

Aanmelden

Aanmelding via het aanmeldingsformulier O&C, te vinden op Blackboard.

Contact

 • Coördinatoren: prof. mr. S.M. Bartman en mr. J. Nijland

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Bereikbaarheid: Telefonisch en per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7234

 • E-mail: O&C@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Ondernemingsrecht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: balie maandag t/m vrijdag 09.00-13.30 uur.

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7235 (gedurende de gehele week bereikbaar)

 • E-mail: ondernemingsrecht@law.leidenuniv.nl