Prospectus

nl en

Privatissimum Ondernemingsrecht

Course
2017-2018

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (Zie OER)

Beschrijving

Tijdens het privatissimum dient u een aantal schriftelijke opdrachten te maken en één mondelinge voordracht te houden (referaat). De schriftelijke opdrachten worden wekelijks verstrekt en moeten een week later aan het begin van de bijeenkomst (en indien gevraagd via Blackboard) worden ingeleverd. De week daarop krijgt u het ingeleverde werk voorzien van commentaar en cijfer terug. Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst wordt de gecorrigeerde opdracht besproken. Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst wordt (in groepsverband) gewerkt aan de opdracht die een week later moet worden ingeleverd. De referaten zullen aan het einde van de cursus worden gehouden tijdens de zogeheten ‘referatendag’. Voor de voorbereiding van het referaat krijgt u twee weken de tijd.

De opdrachten variëren per privatissimumgroep en liggen op de volgende gebieden: Capita Selecta Ondernemingsrecht , Insolventierecht, Fusies & Overnames en Intellectuele Eigendom (nationaal en internationaal). De opdrachten zijn erop gericht deze deelgebieden van het ondernemingsrecht vanuit verschillende invalshoeken te bestuderen en daarop kritisch te reflecteren.

Leerdoelen

Doel van het vak
Het accent ligt bij dit Privatissimum op het aanleren van voor rechtswetenschappelijk onderzoek noodzakelijke onderzoeks- en schrijfvaardigheden. Daarnaast dragen de verschillende door u te maken opdrachten bij aan verdieping van uw kennis van en inzicht in de verschillende ondernemingsrechtelijke deelterreinen.

Leerdoelen
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • Het onderkennen en verwoorden van de problemen en (rechts)vragen;

 • Het verrichten van onderzoek naar en selecteren van kernbronnen (regelgeving, literatuur en rechtspraak), zowel nationaal als internationaal;

 • Het toepassen van het aan verschillende – fysieke en digitale – bronnen ontleende materiaal op vragen die zich in de rechtspraktijk aandienen;

 • Het vormen van een eigen, beredeneerd oordeel over rechtskwesties;

 • Het doen van verslag – in woord en geschrift – van de onderzoeksresultaten met verantwoording van de hierbij gebruikte rechtsbronnen;

 • Het houden van een helder, compact en gestructureerd betoog en het verdedigen van het hierin ingenomen standpunt tegen de hiertegen ingebrachte bedenkingen.

Rooster

Het privatissimum wordt gegeven in het voorjaar van 2018. Iedere week vindt er één bijeenkomst van twee uren plaats. Aan het einde van de cursus vindt de referatendag plaats. U dient zich aan te melden voor de Blackboard-omgeving Privatissimum Ondernemingsrecht. De indeling wordt kort voor de aanvang van het vak bekend gemaakt via de Blackboard-omgeving Privatissimum Ondernemingsrecht. Zie nader onder ‘Aanmelding’ en ‘Opmerkingen’.

Onderwijsvorm

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 6 (dagonderwijs) en een referatendag aan het einde van de cursus

 • Namen docenten: docenten van de afdeling Ondernemingsrecht.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: iedere student maakt gedurende de hiervoor bedoelde periode een aantal schriftelijke werkstukken en houdt één referaat. Voor elke opdracht heeft hij/zij één week de tijd. Voor het referaat heeft hij/zij twee weken de tijd. De opdrachten zelf worden tijdens de bijeenkomsten verstrekt.

 • Aanwezigheid tijdens alle bijeenkomsten en de referatendag is verplicht, evenals het tijdig inleveren van de schriftelijke bijeenkomsten.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Vijf schriftelijke werkstukken

 • Eén referaat

 • Al de zes toetsvormen gelden evenredig/gelijkelijk mee voor het eindcijfer.

Inleverprocedures
Zie Leidraad Privatissimum Ondernemingsrecht op Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Leidraad Privatissimum Ondernemingsrecht

Aanmelden

Via uSis

Contact

 • Vakcoördinator: mr. C.J.S. Vrendenbarg

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES LEIDEN

 • Bereikbaarheid: op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071-527 7238 (7235)

 • E-mail: ondernemingsrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Ondernemingsrecht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden balie: van— 9.00 – 13.30 uur. ’s Middags is het secretariaat alleen telefonisch bereikbaar.

 • Telefoon secretariaat: 071-5277235

 • E-mail: ondernemingsrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

De indeling geschiedt zoveel mogelijk op basis van voorkeuren. De procedure zal bekend worden gemaakt op BlackBoard.