Prospectus

nl en

Nederlandse letterkunde 1: Van Middeleeuwen tot Verlichting, Cultuurwetenschap II

Course
2017-2018

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In deze cursus wordt een overzicht gegeven van de Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen, de Renaissance en de Verlichting (de periode tot grofweg 1800). Welke functies vervulden teksten als Karel ende Elegant, Beatrijs en Lanseloet van Denemarken in de toenmalige samenleving? Waarom zijn de toneelstukken van Joost van den Vondel zo beroemd? Welke andere auteurs en werken behoren nog altijd tot de canon, en waarom is dat eigenlijk zo? De studenten lezen gedichten, verhalen en toneel. Ze bereiden zich voor door het lezen en bestuderen van de primaire en secundaire literatuur die tijdens het college behandeld worden. Deze cursus kan worden uitgebreid met de cursus Inleiding in de Nederlandse letterkunde 2.

Leerdoelen

 • Kennis van de hoofdlijnen en de belangrijkste werken en schrijvers van de Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen, Renaissance en Verlichting (periode tot 1800).

 • Inzicht in de ontwikkelingsgang van de oudere Nederlandse letterkunde.

 • Het verwerven van inzicht in de plaatsing van literaire werken in hun historische en culturele context, en het vermogen om stijlen en artistieke stromingen te begrijpen en te herkennen.

Rooster

Raadpleeg het rooster van Nederlandkunde/Dutch Studies.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Een excursie

Studielast

 • totale studielast voor de cursus: 140 uur

 • uren die aan het volgen van college worden besteed: 28 uur

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 100

 • toetsing: 12 uur

Toetsing

Toetsing en weging

 • Schriftelijk tentamen over de literatuur en de op het college behandelde stof (60%)

 • Kleine schriftelijke tussentoets over de gelezen primaire literatuur (20%)

 • Een kleine schriftelijke opdracht 20%)

 • Het gebruik van een niet-elektronisch woordenboek is bij beide tentamens toegestaan.

Herkansing

Het schriftelijk tentamen over de literatuur en de op het college behandelde stof mag een keer herkanst worden.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboardwordt gebruikt voor:

 • Mededelingen

 • Powerpoints van de hoorcolleges

 • Ter beschikking stellen informatie, studiemateriaal

 • Proeftentamen

Literatuur

 • Wordt op het eerste college bekendgemaakt.

 • Website www.literatuurgeschiedenis.nl

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Raadpleeg de uSis-website voor instructie.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden Studeren à la carte
Aanmelden ContractonderwijsLet op: de doelgroep van dit college is buitenlandse studenten met gevorderde kennis van het Nederlands.
Let op: de doelgroep van dit college is buitenlandse studenten met gevorderde kennis van het Nederlands.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunnen studenten contact opnemen met de coördinator van de cursus, Dr. R.A.M. Honings

Algemene vragen kunnen beantwoord worden door de studiecoördinator, mw. I. Zagar

Voor administratieve vragen, bijv. bij problemen over de inschrijven in uSis, kunnen studenten zich wenden tot Onderwijsadministratie Van Eyckhof.

Opmerkingen

Let op: de doelgroep van dit college is buitenlandse studenten met gevorderde kennis van het Nederlands en belangstelling voor de Nederlandse letterkunde.