Prospectus

nl en

History of European Codifications

Course
2017-2018

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Langzaam maar zeker tekenen zich in Europa de contouren af van een supranationale regering die op steeds meer terreinen de politiek (en dus ook het recht) bepaalt en soms zelfs domineert van de in de Europese Unie deelnemende nationale staten. In de grond gaat dit Europese streven naar unificatie terug op herinneringen aan oude universele staatsstructuren – het Romeinse rijk, het middeleeuwse Heilige Roomse rijk, de Rooms-katholieke kerk – die er toe hebben bijgedragen dat in Europa kan worden gesproken van een gemeenschappelijke juridische cultuur. In veertien hoor/werkcolleges gedurende zeven weken zal prof. Zwalve een aantal integratiemodellen behandelen die in de Europese rechtsgeschiedenis een dominante rol hebben gespeeld, te weten die van het Romeinse rijk en het daarop voortbouwende middeleeuwse Heilige Roomse rijk en de Pauselijke staat; de federale staatsvorm zoals die oudtijds bestond in de voormalige Republiek der Verenigde Nederlanden en tegenwoordig in het Zwitserse Eedgenootschap en de Verenigde Staten van Noord Amerika; de doctrine van de nationale staat, die een vrucht is van de Franse revolutie, en de ineenstorting daarvan ten gevolge van de Wereldoorlogen. Tot slot wordt aandacht besteed aan het Europese integratieproces binnen het verband van de Europese Unie en de Raad van Europa. Het vak wordt gegeven in veertien colleges gedurende zeven weken. De colleges zijn zowel hoor- als werkcollege: een actieve werkhouding van de student is essentieel.

Leerdoelen

Doel van het vak:

 • De student verwerft kennis van historische opvattingen betreffende de staatkunde in Europa.

 • De student krijgt inzicht in de doorwerking van historische opvattingen in het contemporaine staatkundig discours.

 • De student verwerft inzicht in de samenhang tussen staatkundige ontwikkelingen en het fenomeen van ‘codificatie’.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende vaardigheden verworven:

 • De student kan uitleggen wat een codificatie is en welke rol dit fenomeen in de Europese geschiedenis heeft gespeeld, en kan deze criteria toepassen en aldus verschillende codificaties benoemen.

 • De student is vertrouwd met elementaire beginselen van Romeins staatsrecht en kan uitleggen hoe deze beginselen hebben doorgewerkt in de Europese staatkundige geschiedenis, in het bijzonder in de geschiedenis van de imperia die op het college zijn behandeld, en in het contemporaine staatkundig discours.

 • De student kan de verschillende bronnen van het recht in verschillende periodes van de Europese geschiedenis benoemen en hun onderlinge samenhang beschrijven.

 • De student is in staat om de totstandkoming van de verschillende in het onderwijs behandelde codificaties in Europa te relateren aan Europese staatkundige ontwikkelingen in dezelfde periode.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoor/werkcolleges

 • 2x per week, 2 uur gecombineerd hoor/werkcollege, gedurende 7 weken

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk (open boek) tentamen met essayvragen.

 • Bij een klein aantal (minder dan zes) aanmeldingen zal het hertentamen mondeling worden afgenomen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens de gecombineerde hoor/werkcolleges.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • J.H.A. Lokin en W.J. Zwalve, Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis (vierde druk), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2014.

 • Aanvullend materiaal dat ten behoeve van de colleges op Blackboard beschikbaar zal worden gesteld.

Aanmelden

Contact

 • Vakcoördinator: Dhr. mr. J. van Kralingen

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer B 3.41

 • Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag, 14.00-17.00 uur.

 • Telefoon: 071 – 527 6851

 • E-mail: j.vankralingen@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Rechtsgeschiedenis

 • Kamernummer secretariaat: B3.30

 • Openingstijden: maandag en donderdag 9.00-15.00u. en dinsdag 9.00-13.00 u.

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7442

 • E-mail: rechtsgeschiedenis@law.leidenuniv.nl