Prospectus

nl en

Practicum Child Law

Course
2017-2018

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Het Practicum zal worden verzorgd door de afdeling Jeugdrecht in samenwerking met de sector familie- en jeugdrecht van de rechtbank Den Haag . In dit Practicum zal een sterk accent liggen op de rechtspraktijk van het familie- en jeugdrecht (o.a. kinderontvoering, omgang, ouderlijk gezag na scheiding, jeugdbescherming, jeugdstrafrecht) en maakt u verschillende opdrachten omtrent het familie- en jeugdrecht, waarbij bijzondere aandacht is voor het procesrecht.
Bij de vorm van de opdrachten ligt het accent op het aanleren van voor de rechtspraktijk noodzakelijke schriftelijke vaardigheden en onderzoeksvaardigheden, toegespitst op de functie van een dergelijk stuk (zoals een verzoekschrift aan de rechtbank, het voorbereiden van een pleitnota (met pleidooi) in een internationale kinderontvoeringszaak, waarbij mogelijke teruggeleiding van het kind naar het land van herkomst centraal staat). Daarnaast zal ook het aanleren van de mondelinge vaardigheden die nodig zijn op een zitting speciale aandacht krijgen. Studenten zullen tijdens een pleitsessie beoordeeld worden op hun pleitvaardigheden. De inhoud van de opdrachten vergt verdieping van de student in diverse thema’s van het familie- en jeugdrecht.

Leerdoelen

Doel(en) van het vak:
Het doel van het vak is tweeledig. Enerzijds beoogt het vak u vertrouwd en vaardig te maken met een aantal voor de rechtspraktijk noodzakelijke ambachtelijke (procedurele) vaardigheden, het verwerven van de daarvoor benodigde kennis van het vakgebied en de daarvoor benodigde documentatie, alsmede het strategisch doch juridisch juist gebruiken van de opgedane kennis. Anderzijds beoogt het vak de door u opgedane kennis van en inzicht in het familie- en jeugdrecht verder te verdiepen door een aantal specifieke leerstukken en thema’s binnen het familie- en jeugdrecht aan de orde te stellen aan de hand van een concrete casus.

Aan het einde van het vak kunt u:

 • Kennis over het positieve recht in de context van de rechtspraktijk plaatsen en kunt u gebruik maken van procedures in het familie- en jeugdrecht;

 • Een schriftelijk juridisch document voor de rechtspraktijk opstellen;

 • Een mondeling juridisch betoog houden in de vorm van een pleidooi;

 • Problematische vraagstukken behandelen door de juiste informatie te zoeken en deze informatie toe te passen bij de oplossing van een juridisch probleem;

 • Verschillende rollen in het familie- en jeugdrecht onderscheiden en heeft u zich het ‘partij-denken’ of het denken vanuit bepaalde belangen eigen gemaakt;

 • Afwegingen maken vanuit normatieve en ethische perspectieven alsmede vanuit doelmatigheidsoverwegingen.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

In ieder geval:
1 gezamenlijke introductie-bijeenkomst
1 gezamenlijke uitgebreide startbijeenkomst op de Rechtbank Den Haag (dagdeel);
1 basiscollege
1 college pleitvaardigheden
4 kleinschalige, zeer intensieve werkgroepbijeenkomsten voor bespreking van de opdrachten;
3 kleinschalige, zeer intensieve werkgroepbijeenkomsten voor de pleitsessies;
1 afsluitende bijeenkomst met pleitsessies op de Rechtbank Den Haag (dagdeel);
1 gastcollege
1 excursie

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • 5 tussentijdse schriftelijke opdrachten (90% eindcijfer) en 1 mondelinge pleitsessie (10% eindcijfer); om het vak te halen moet voor alle onderdelen van het vak een voldoende worden behaald.

 • Daarbij kunnen maximaal twee als onvoldoende beoordeelde opdrachten worden ‘gerepareerd’ met behulp van de feedback van de docent..

 • Als u binnen het studiejaar niet voor alle onderdelen van het vak (evt na herkansing) een voldoende heeft behaald, verliezen eventuele voldoendes die u heeft behaald voor onderdelen hun geldigheid. U dient dan alle onderdelen in een volgend studiejaar te herkansen.

Inleverprocedures
n.n.b.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • studenten worden zelf geacht de literatuur en jurisprudentie te verzamelen die bij het maken van het schriftelijk werk nodig zijn.

Aanbevolen studiemateriaal
n.n.b.

Contact

 • Vakcoördinator: mw. mr. A.E.J. Satink

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer B 3. 33

 • Bereikbaarheid: Per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7962

 • E-mail: a.e.j.satink@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Jeugdrecht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: balie van maandag t/m vrijdag van 09.00- 13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 6056

 • E-mail: jeugdrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Omdat dit vak praktische oefeningen bevat, geldt een aanwezigheidsplicht en wordt actieve deelname verwacht (zie de Leidraad die geplaatst wordt op Blackboard).