Prospectus

nl en

Juvenile Justice

Course
2017-2018

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In dit vak staat de minderjarige en het straf(proces)recht en alle daarbij betrokken actoren centraal. Het straf(proces)recht voor minderjarigen staat sterk in de belangstelling: hoe ziet het adolescentenstrafrecht er uit?? Staat het pedagogisch karakter van het jeugdstrafrecht (nog) steeds voorop? In een tijdsbestek van vijf weken krijgt de student een breed georiënteerd vak aangeboden waarin internationale standaarden, rechtshistorische inzichten, ethische aspecten, actuele discussies en de rol van (juridische) professionals aanknopingspunten vormen voor discussies over het materiële en formele jeugdstrafrecht.

In het eerste college zal het thema Jeugdcriminaliteit behandeld worden vanuit criminologisch en rechtsvergelijkend perspectief. Wat is nu waar over jeugdcriminaliteit? Welke trends vallen te ontdekken? Welke resultaten levert breinonderzoek tot nu toe op? Zijn allochtone jongeren oververtegenwoordigd? En hoe ‘doet’ Nederland het ten opzichte van andere landen in Europa? Binnen dit thema zal bijzondere aandacht worden besteed aan verklarende factoren van crimineel gedrag bij jongeren: welke risicofactoren en beschermende factoren spelen een rol? In het tweede college wordt een overzicht geboden van de belangrijkste juvenile justice standards die zijn neergelegd in diverse internationale documenten: welke normen zijn gesteld ten aanzien van minimumleeftijdsgrenzen en hoe wordt hiermee omgegaan? Wat regelt het internationale recht ten aanzien van het reageren op delinquent gedrag: vanuit het civiele recht of vanuit het strafrecht? Hoe werkt de jurisprudentie van het EHRM door in de Nederlandse rechtsorde voor wat betreft de bejegening van minderjarige verdachten?

In week 2, 3 en 4 wordt de jeugdstrafrechtsketen in chronologische volgorde doorlopen, waarbij het materiële en formele strafrecht afwisselend aan de orde komen. De student maakt hierbij tevens kennis met alle facetten, organisaties en actoren binnen de jeugdstrafrechtsketen. In week 2 staat de aanhouding tot de behandeling ter terechtzitting centraal (met o.a. politieverhoor en rechtsbijstand, de rol van het OM). In week 3 staat de behandeling ter terechtzitting centraal (met o.a. de rol van de ouders, pedagogisch primaat van het jeugdstrafrecht, bijzondere rechtswaarborgen, straftoemeting).

In week 4 draait het om de zwaarste categorie jeugdsancties en jongeren in justitiële jeugdinrichtingen. In dit college staan zowel de zwaarste jeugdsancties (te weten: PIJ-maatregel, jeugddetentie en gedragsbeïnvloedende maatregel) centraal alsmede de rechtspositie van jeugdigen binnen de justitiële jeugdinrichting alsmede wettelijke verplichte nazorg (Bjj).

In week 5 staat het kind als slachtoffer van een misdrijf centraal: welke delicten worden tegen minderjarigen gepleegd? Hoe wordt een minderjarig slachtoffer in de procedure beschermd? Welke juridische oplossingen kunnen ontwikkeld worden ten aanzien van bijvoorbeeld loverboyproblematiek?

Tijdens de collegeserie wordt ofwel een bezoek gebracht aan een politiebureau waarbij aandacht wordt besteed aan o.a. de verhoormethode van jeugdige verdachten ofwel een bezoek gebracht aan een justitiële jeugdinrichting.

Leerdoelen

Doel(en) van het vak:
Het doel van het vak is u bekend te maken met het jeugdstraf(proces)recht en de positie van minderjarigen in het strafrecht, waarbij wet- en regelgeving en jurisprudentie grondig worden bestudeerd en vanuit de ontwikkelingen in de huidige samenleving (denk o.a. aan het veiligheidsdenken, forensisch-psychiatrisch onderzoek) wordt toegepast. Tevens wordt beoogd u kritisch te laten reflecteren op het huidige Nederlandse jeugdstrafrecht en de rol van minderjarige slachtoffers in het strafrecht en hen bekend te maken met straftoemeting naar aanleiding van casuïstiek.

Leerdoelen
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U kunt juridische vragen analysen en uitleggen over het straf(proces)recht ten aanzien van minderjarige slachtoffers en daders en de systematiek (waaronder de grondslagen en dragende beginselen) ervan alsmede over de jeugdstrafrechtsketen en actoren die in de keten een rol spelen (politie, bureau Halt, Raad voor de Kinderbescherming, Openbaar Ministerie, reclassering, advocaat, rechter, ouders (aanwezigheid bij de zitting) ;

 • U kunt een casus op lossen en juridische teksten op het gebied van het (jeugd)straf(proces)recht, waaronder jurisprudentie en (ontwerp)wetgeving, begrijpen en analyseren.

 • U kunt volgens de vereisten van de beroepspraktijk een standpunt innemen en een afweging maken over de beslissing (strafoplegging) in het jeugdstrafrecht.

 • U kunt kritisch reflecteren op gangbare oplossingen en (mogelijk toekomstige) (maatschappelijke) ontwikkelingen ten aanzien van vraagstukken in het jeugdstraf(proces)recht.

 • U herkent de ethische implicaties van kwesties op het gebied van jeugdstraf(proces)recht.

 • U kunt uw bevindingen en conclusies over een concrete casus op het gebied van het jeugdstrafrecht schriftelijk presenteren voor vakgenoten.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

 • In totaal 10 interactieve hoor- en werkcolleges;

 • Excursie aan ofwel een justitiële jeugdinrichting ofwel een politiebureau als verplicht onderdeel van 1 van de werkgroepen

 • Bijwonen jeugdstrafrechtzitting ergens in het land (niet verplicht);

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • 30% Op praktijkniveau leren omgaan met beslissingen in het jeugdstrafrecht: de straftoemeting vaststellen in een casus via het schrijven van een requisitoir (week 4).

 • 70% afsluitend schriftelijk tentamen (verplichte literatuur en behandelde collegestof); enkele essayvragen en daarnaast een aantal kortere open vragen.

 • NB: zie voor de regels omtrent de herkansings- en compensatiemogelijkheden en de geldigheidsduur de Opmerkingen onderaan de pagina.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Wordt nader bekend gemaakt.

Reader:
Wordt nader bekend gemaakt.

Aanbevolen studiemateriaal
Wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via “uSis”

Contact

 • Vakcoördinator: Mw. prof. mr. dr. E.M. Mijnarends

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer B3.36

 • Bereikbaarheid: via secretariaat

 • Telefoon: 071 527 6056

 • E-mail: jeugdrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Jeugdrecht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: balie maandag t/m vrijdag van 09.00 uur – 13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-5276056

 • E-mail: jeugdrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Algemene regeling van de master Jeugdrecht met betrekking tot deelcijfers bij een vak
Alle schriftelijke onderdelen van een vak moeten voldoende zijn, dat betekent een 5,5 of hoger.

Onvoldoende voor het tentamen
Bij een onvoldoende voor het tentamen, kan het tentamen worden herkanst en geldt als cijfer voor het tentamen het cijfer dat voor het hertentamen is gehaald.

Onvoldoende voor de schriftelijke opdracht
Bij een onvoldoende voor de schriftelijke opdracht (paper, legal opinion, annotatie en dergelijke) geldt dat de student bij een onvoldoende een keuze heeft uit twee mogelijkheden:
1. Repareren: Binnen 2 weken na bekendmaking van het cijfer kan de student de schriftelijke opdracht repareren met behulp van de door de docent gegeven feedback. Het maximale cijfer dat de student op deze manier voor de schriftelijke opdracht kan halen is een 6.
2. Herkansen: Uiterlijk op de datum van de tentamenherkansing levert de student een geheel nieuwe schriftelijke opdracht in over een nieuw door de docent te bepalen onderwerp. Bij deze optie is het cijfer niet beperkt tot maximaal een 6, maar haalt de student het cijfer dat voor de schriftelijke opdracht als zodanig kan worden gegeven.
De student kan slechts uit één van deze mogelijkheden (reparatie of herkansing) kiezen en geeft dit tijdig door aan de docent. Heeft de student gekozen voor reparatie van de schriftelijke opdracht, dan staat de mogelijkheid voor herkansing van de schriftelijke opdracht niet meer open. Heeft de student gekozen voor herkansing, dan kan de student daarna niet alsnog kiezen voor reparatie wanneer de herkansing als onvoldoende wordt beoordeeld.

Onvoldoende na herkansing
Haalt de student ook na herkansing niet voor beide onderdelen een voldoende, dan is het eindcijfer voor het vak maximaal een 5 en heeft de student het vak niet gehaald.

De voldoende onderdelen kunnen niet meegenomen worden naar het volgende jaar.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO