Prospectus

nl en

Onderwijskundige diagnostiek

Course
2017-2018

Beschrijving

Effectieve begeleiding van leerkrachten en leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs is afhankelijk van de beschikbare informatie over leer- en instructieprocessen en de condities waaronder leren plaatsvindt. In dit studieonderdeel vergelijken studenten een aantal in het onderwijs gangbare methodieken om deze informatie te verzamelen en te interpreteren. Zij doen praktische ervaring op met de methodiek Consultatieve leerlingbegeleiding (CLB). Door middel van literatuurstudie, gesprekstraining en intervisie verwerven studenten relevante basisvaardigheden. Iedere student doorloopt het volledige begeleidingstraject – van intake tot evaluatie – aan de hand van een casus. Het accent ligt op begeleide praktijk en persoonlijke en theoretische reflectie daarop.

Let op: Elke student moet tijdig – vóór aanvang van het vak – een leerkracht (niet de mentor van de stageschool) uit het basisonderwijs bereid hebben gevonden CLB uit te voeren met de student. Het gaat om een leerkracht die een probleem ervaart met een leerling, daar nog geen goede aanpak voor heeft en bereid is daarover vier gesprekjes te voeren en een interventie uit te voeren.

Rooster

Hoorcolleges Werkgroepen

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen (gespreks- en intervisie training en intervisiebijeenkomsten), veldwerk (elke student doorloopt met een leerkracht het consultatietraject) en Blackboardsessies. De Blackboardsessies ondersteunen het veldwerk door middel van videofragmenten en verplichte entreetoetsen per consultatiefase.

Toetsing

  • Paper

  • Gesprekstraining en veldwerk: VERPLICHTE deelname aan alle werkgroepen en colleges. Ontwikkeling consultatieve vaardigheden: instaptoetsen (4) op Blackboard per fase van de CLB. Elke instap toets dient voorafgaand aan het betreffende gesprek met een voldoende resultaat gemaakt te zijn. Ter voorbereiding van de werkgroepen verslaggeving per gevoerd gesprek, culminerend in een eindverslag waarin gereflecteerd wordt op de ontwikkeling van de eigen consultatieve vaardigheden.

Paper en eindverslag dienen elk afzonderlijk met een voldoende beoordeeld te zijn. Voor de eindbeoordeling tellen paper en eindverslag beide voor 50 % procent.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • Fuchs, D., Mock, D., Morgan, P. L., & Young, C. L. (2003). Responsiveness-to-intervention: Definitions, Evidence, and Implications for the Learning Disabilities Construct. Learning Disabilities Research & Practice, 18 (3), 157-171.

  • Fuchs, D., & Deshler, D.D. (2007). What We Need to Know About Responsiveness To Intervention (and Shouldn’t Be Afraid to Ask). Learning Disabilities Research & Practice, 22(2), 129–136.

  • Meijer, W. (2009). Leerkrachten begeleiden bij passend onderwijs. Amersfoort: CPS. Dient door de studenten zelf aangeschaft te worden.

  • Pameyer, N., & Beukering, T. van (2015). Handelingsgerichte diagnostiek. Leuven. Dient door de studenten zelf aangeschaft te worden.

  • IJzendoorn, M. H., van (2005). Methodologie: kennis door veranderen, de empirische benadering in de pedagogiek. In IJzendoorn, M. H. van, & Frankrijker, H. de (red.), Pedagogiek in beeld. Inleiding in de pedagogische studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlening (pp. 17-31). Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum. (literatuur uit eerder onderwijs)

  • Witteman, C. L. M. (2003). De verbeelding van de diagnostiek. Nederlands tijdschrift voor de psychologie, 59, p. 23-32.

  • Shapiro, E. S. (2004). Academic skills problem workbook (3rd ed. of later). New York: The Guilford Press.

(Let op: wijzigingen zijn mogelijk. Op Blackboard verschijnt een deel van de literatuur en meer informatie over de te bestuderen hoofdstukken uit de genoemde literatuur. Kijk voor u literatuur aanschaft op Blackboard!).

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

NB Dit vak wordt afgesloten met een paper. Voor vakken die afgesloten worden met een paper i.p.v. een tentamen hoef je je niet aan te melden via uSis.

Contact

Tijdens de cursus heeft dr. M. J. van Dijken spreekuur op vrijdag van 12.00 – 13.00 uur.