Prospectus

nl en

Klassiek Egyptisch

Course
2017-2018

Toegangseisen

Inleiding Middelegyptisch en Lectuur Middelegyptisch.

Beschrijving

Inleiding tot het Klassiek Egyptisch met als doel het uitbreiden van de taalvaardigheid in, en de grammaticale kennis van, Klassiek- en Middelegyptische teksten.
Aan bod komen zowel religieuze (Piramide- en Sarcofaagteksten), als seculiere teksten (Klassieke autobiografieën en varia), voornamelijk uit het Oude Rijk.

Leerdoelen

Kennismaking met de oudste fasen van de Egyptische taal; kennismaking met de grammatica van het Klassiek Egyptisch; ontwikkelen algehele vaardigheid in het lezen van Klassiek Egyptisch; kennismaking met genres van het Klassiek Egyptisch; uitbreiding vocabulair; ontwikkelen vaardigheid in het gebruiken van naslagwerken en woordenboeken; zelfstandig een (korte) tekst vertalen, translitereren en analyseren.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsverplichting.

Blackboard

Blackboard

Studielast

  • Colleges: 13 × 2 = 26

  • Collegevoorbereiding: 13 × 4 = 52

  • (Voorbereiding) deeltoets: 12

  • Tentamen en zelfstudie: 50

Toetsing

Toetsing

Deeltoets: transliteratie, vertaling, analyse van een ongeziene Klassiek Egyptische tekst, met woordenboek (30%);
Eindtentamen: transliteratie, vertaling, grammaticale vragen van twee korte ongeziene teksten, waarvan één Klassiek Egyptisch, met woordenboek (70%).

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

De herkansing geldt alleen voor het eindtentamen, de deeltoets kan niet herkanst worden.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuur

*Rainer Hannig, Großes Handwörterbuch Ägyptisch–Deutsch. (2800 bis 950 v. Chr.) Die Sprache der Pharaonen. (2015 of eerdere druk).
*Aanvullende literatuur wordt tijdens college bekend gemaakt.

Registration

uSis

Contact

Mevr S.M.T. van Gompel MRes