Prospectus

nl en

Immigration, integration and discrimination

Course
2017-2018

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Staten maken bij de toelating en het verblijf van personen op hun grondgebied onderscheid tussen staatsburgers en vreemdelingen en vaak ook tussen vreemdelingen onderling. Dit geldt ook voor Nederland. EU-burgers hebben onder gunstiger voorwaarden het recht in Nederland te wonen, werken en studeren dan niet-EU-burgers. Voor personen met de nationaliteit van een land waarmee Nederland goede economische betrekkingen onderhoudt, gelden in sommige opzichten minder strenge toegangsvoorwaarden dan voor andere derdelanders. Dit vak is een inleiding in de manier waarop juristen en beleidsmakers omgaan met het verschil tussen staatsburgers en vreemdelingen enerzijds en tussen verschillende soorten vreemdelingen anderzijds bij het vormen van immigratierecht. Het vak heeft een juridische invalshoek en is mede bedoeld voor niet-juristen.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Wat is de structuur van het vreemdelingenrecht en wat is de invloed van het internationaal recht en Europees recht?

 • Welke vormen van migratie zijn te onderscheiden en in hoeverre bestaat er een recht op migratie?

 • Wat is de reden voor ongelijke behandeling van staatsburgers en vreemdelingen en wordt dit onderscheid ook in het private rechtsverkeer gemaakt?

 • Wat is de rechtvaardiging voor het stellen van inburgeringseisen en welk effect hebben deze eisen op het integratieproces van vreemdelingen?

 • Aan welke rechtsbeginselen is de overheid gehouden bij het gebruik van strafrecht in het vreemdelingenrecht en is ‘ethnic profiling’ bij vreemdelingentoezicht toegestaan?

Leerdoelen

De leerdoelen van het vak

 • Kennis van de wijze van regulering van het vreemdelingenrecht;

 • De belangrijkste dilemma’s in het vreemdelingenrecht kunnen benoemen;

 • Inzicht in de wijze waarop onderscheid wordt gemaakt tussen onderdanen en vreemdelingen en vreemdelingen onderling;

 • Kennis van de mogelijke neveneffecten van handhaving van het vreemdelingenrecht;

 • Het schriftelijk en mondeling onderbouwd tot uitdrukking brengen van de eigen opvattingen over actuele thema’s in het vreemdelingenrecht.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • kennis van de hoofdlijnen van het vreemdelingenrecht

 • kennis van de dilemma’s bij het maken van onderscheid naar nationaliteit

 • inzicht in de problemen van het ontbreken van een verblijfsrecht

 • inzicht in de werking van het beginsel gelijke behandeling

 • kan de thematiek in een bondige paper en een presentatie onder woorden brengen

Rooster

Het Instituut voor Immigratierecht (Faculteit Rechten) roostert het vak en het rooster is te vinden op Blackboard

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: G.G. Lodder en P.R. Rodrigues

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Voorgeschreven literatuur bestuderen en vier maal schrijven van een paper en eenmaal een mondelinge presentatie houden

 • Aanwezigheid op de eerste bijeenkomst is verplicht in verband met de planning van de presentaties

Toetsing

Toetsvorm(en)
De studenten dienen voor elke werkgroep een paper van 1.200 woorden te schrijven. In de week dat zij hun presentatie in de werkgroep moeten houden, vervalt deze verplichting. Het cijfer voor het vak wordt bepaald door het gemiddelde van de vier cijfers voor de papers (4x 20%) en het cijfer voor de presentatie (20%). Indien alle papers zijn ingeleverd en de presentatie is gehouden, maar het eindcijfer is onvoldoende, dan kan een vervangende opdracht worden aangevraagd als herkansing voor het vak.

Inleverprocedures
Via Blackboard

Blackboard

Er wordt in de cursus gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Het boek Vreemdelingenrecht in vogelvlucht, 5e gewijzigde druk (2014) door G.G. Lodder

Reader:

 • (Verkrijgbaar eind oktober)

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: P.R. Rodrigues

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25 C0.05

 • Bereikbaarheid: maandag – donderdag

 • Telefoon: 071-5278822

 • E-mail: P.R.Rodrigues@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Immigratierecht

 • Kamernummer secretariaat: B1.21

 • Openingstijden: 9:00 – 17:00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7713

 • E-mail: m.e.claproth@law.leidenuniv.nl: m.e.claproth@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Meer informatie over immigratierecht op
Email adres van het Instituut voor Immigratierecht: immigrationlaw@law.leidenuniv.nl.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.