Prospectus

nl en

Dutch parliamentary democracy

Course
2017-2018

Let op! Dit vak is voor het collegejaar 2017/2018 verplaatst naar semester 2.

Toegangseisen

Beginselen van de Democratische Rechtsstaat, en bij wijze van niet bindende aanbeveling, Staatsrecht.

Beschrijving

In zijn jaarverslag 2016 constateert de Raad van State dat geleidelijk een breuklijn zichtbaar wordt tussen democratie en rechtsstaat: 'Die bieden een onderscheiden legitimatie van overheidshandelen en -besluitvorming; recht legitimeert vooral continuïteit, democratische besluitvorming legitimeert vooral verandering. Beide vormen werden tot dusver in de gangbare opvatting in Nederland geacht onverbrekelijk verbonden te zijn en geïnstitutionaliseerd in de democratische rechtsstaat. De ontwikkelingen laten echter zien dat beide in de praktijk niet hoeven samen te gaan en met elkaar in botsing kunnen komen.'

Tegen deze algemene achtergrond zullen tijdens het onderwijs in het onderhavige keuzevak achtereenvolgens de volgende onderwerpen de revue passeren: het tweekamerstelsel, de vertegenwoordigende, wetgevende en controlerende taken van het parlement en de aan de begin 2017 ingestelde staatscommissie parlementair stelsel voorgelegde vraag of er veranderingen nodig zijn in de parlementaire democratie. Als een rode draad door de cursus loopt de aandacht voor de Europese rol van regering en Staten-Generaal, in welk verband tevens aandacht zal worden geschonken aan de eveneens in 2017 door de Europese Commissie geschetste vijf scenario's voor de toekomst van de Europese Unie.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: het verwerven van kennis over en inzicht in de inrichting en het functioneren van de Nederlandse regering en Staten-Generaal, met bijzondere aandacht voor de Europese rol van deze staatsinstellingen.

Leerdoelen
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • kennis over en inzicht in de inrichting van de Nederlandse regering en Staten-Generaal;

 • kennis over en inzicht in het functioneren van de Nederlandse regering en Staten-Generaal;

 • kennis over en inzicht in de Europese rol van de Nederlandse regering en Staten-Generaal.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Docent(en): Mr. dr. H.M.T.D. ten Napel

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de op Blackboard per week aangegeven verplichte studiestof.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Docent(en): Mr. dr. H.M.T.D. ten Napel

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het zich door middel van zelfstudie eigen maken van de op Blackboard per week aangegeven verplichte studiestof en het schrijven van tussentijds schriftelijk werk hierover. Een en ander mede met het oog op de discussie tijdens de werkgroepen.

N.B. Gelet op de opzet van de cursus, alsmede de toetsvorm, is aanwezigheid bij in principe al het onderwijs verplicht.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Vier tussentijdse schriftelijke notities van ca. 1.200 woorden (80%), inclusief de mondelinge verdediging daarvan en overige participatie (20%); indien een herkansing nodig is, wordt deze in beginsel mondeling afgenomen.

Inleverprocedures
Het tussentijds schriftelijk werk dient via Blackboard te worden ingeleverd.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • P.P.T. Bovend’Eert en H.R.B.M. Kummeling, Het Nederlandse parlement (12e druk; Deventer: Kluwer 2017)

Werkboek:

 • Werkboek Politiek staatsrecht (uitsluitend een digitale versie beschikbaar)

Reader:

 • Aanvullende literatuur beschikbaar via Blackboard

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Mr. dr. H.M.T.D. ten Napel

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer B1.18

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 6422

 • E-mail: h.m.t.d.tennapel@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Staats- en bestuursrecht

 • Kamernummer secretariaat: B 1.21

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag, van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7760

 • E-mail: staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.