Prospectus

nl en

Children and the Law

Course
2017-2018

Toegangseisen

Geen; wel wordt juridische studenten aanbevolen het vak Inleiding Burgerlijk recht te volgen alvorens dit keuzevak te doen.

Beschrijving

Het keuzevak van vijf weken biedt een introductie van het jeugdrecht en de systematiek ervan. In dit keuzevak wordt vanuit de onderdelen kinderrechten (week 1), personen- en familierecht (week 2-3), jeugdbescherming (week 4), jeugdstrafrecht (week 5) en een gastcollege (week 6) een eerste basis gelegd en wordt de systematiek van het jeugdrecht inzichtelijk gemaakt. Het vak biedt hiermee een kennismaking met de inhoud van de juridische masteropleiding jeugdrecht in Leiden. Het vak Inleiding Jeugdrecht is echter geen toelatingseis voor de master Jeugdrecht en is bedoeld voor alle studenten met belangstelling voor het Jeugdrecht, niet alleen degenen die de bedoeling hebben de master Jeugdrecht te gaan volgen.
De bijeenkomsten bestaan uit hoorcolleges en werkcolleges, waar ruimte is voor discussie, en een gastcollege.

Leerdoelen

Aan het einde van dit vak kunt u:

 • de verschillende rechtsgebieden (met name het privaatrecht, strafrecht, bestuursrecht en internationaal recht) waarbinnen het jeugdrecht zich afspeelt, onderscheiden;

 • juridische teksten, wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van het jeugdrecht analyseren vanuit het perspectief van de minderjarige en deze toepassen in een concrete casus;

 • reflecteren op (actuele) vraagstukken en een standpunt verdedigen aan de hand van juridische argumenten.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal: 2 uur per week gedurende 5 weken

 • Docent(en): prof. mr. drs. M.R. Bruning, prof. dr. Ton Liefaard, Mw. mr. J. Satink en mr. drs. Y.N. van den Brink

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van de in de reader aangegeven literatuur en jurisprudentie.

Werkgroepen

 • Aantal: 2 uur per week gedurende 5 weken

 • Docent(en): Mw. mr. A.E.J. Satink

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het grondig voorbereiden van casuïstiek en andere opdrachten die op Blackboard worden gepubliceerd. Voor de werkcolleges geldt een aanwezigheidsplicht en wordt actieve deelname verwacht. Bij vooraf bij de docent aangemelde en onvermijdelijke afwezigheid zal een vervangende opdracht moeten worden gemaakt. Van u wordt actieve participatie verwacht. Dit houdt in dat de daarvoor opgegeven literatuur vooraf grondig wordt bestudeerd.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met casus- en open vragen

 • Het tentamen kan alleen worden afgelegd wanneer voldaan is aan de aanwezigheidsplicht e.d. die geldt voor de werkcolleges. Zie voor meer informatie Onderwijsvorm, onder Werkgroepen.

 • N.B. Dit vak heeft de status van praktische oefening.

 • N.B. De regels omtrent de aanwezigheidsplicht e.d. zijn te vinden op Blackboard en worden bij de eerste werkgroepbijeenkomst verder toegelicht.

Inleverprocedures
n.v.t.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek (de werkgroepopdrachten) en hetgeen behandeld is tijdens het hoorcollege, de werkgroepen en het gastcollege.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Wettenbundels.

 • Handboek: W.M. Schrama & M.V. Antokolskaia, Familierecht. Een introductie., Den Haag: Boom Juridische Uitgevers (uitgave 2015, tweede druk, tenzij nieuwere druk beschikbaar).

 • Reader(s): Inleiding jeugdrecht verkrijgbaar via reader online

 • Aanvullend studiemateriaal dat op Blackboard wordt gepubliceerd.

Aanbevolen studiemateriaal

 • S. Meuwese, M. Blaak en M. Kaandorp, Handboek Internationaal Jeugdrecht. Een toelichting voor rechtspraktijk en jeugdbeleid op het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en andere internationale regelgeving over de rechtspositie van minderjarigen, Defence for Children, November 2012 (ook online beschikbaar via https://www.kinderrechten.nl/.

 • M.R. Bruning, T. Liefaard & P. Vlaardingerbroek, Jeugdrecht en jeugdhulp, Amsterdam: Elsevier Juridisch, 2016.

 • Asser-De Boer, Personen- en familierecht, Asser-serie nr. 1, Deventer: Kluwer 2010 (zestiende druk).

 • M.J.C. Koens, A.P. van der Linden, Kind en Scheiding, monografieën (echt)scheidingsrecht, deel 8, editie 2015, Den Haag: SDU.

 • J.A.C. Bartels, Jeugdstrafrecht (studiepockets strafrecht nr. 20). Deventer: Kluwer 2013 (nieuwe druk verwacht in 2017).

 • Weijers & F. Imkamp (red.), Jeugdstrafrecht in internationaal perspectief, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2014 (nieuwe druk verwacht in 2017).

 • J. Uit Beijerse, Jeugdstrafrecht. Beginselen, wetgeving en praktijk, Antwerpen: Maklu-Uitgevers 2017.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Mw. mr. A.E.J. Satink

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat van de afdeling Jeugdrecht

 • Telefoon: 071 527 7591

 • E-mail: a.e.j.satink@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Jeugdrecht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: balie van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur – 13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7962

 • E-mail: jeugdrecht@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.