Prospectus

nl en

Labor Relations in the Public Sector

Course
2017-2018

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Zijn er te veel ambtenaren? Verdienen ze te veel en kunnen ze wel worden ontslagen? Of zijn er juist te weinig dienaren van de publieke zaak en worden ze schandelijk onderbetaald (0-lijn) en is hun baanzekerheid te gering? Hoe om te gaan met al of niet excessieve beloningen van bestuurders? Mag een ambtenaar twitteren wat hij wil? En is de minister daar verantwoordelijk voor? Mogen politieagenten staken?
Een greep uit de vele vragen die aan de orde komen in het politieke-maatschappelijke krachtenveld waarin ambtenaren opereren. In dit vak wordt ingegaan op de rechtspositie van ambtenaren, het ambtelijk ontslagrecht, de sociale zekerheid, het CAO-recht bij de overheid, de medezeggenschap in overheidsondernemingen, de toegang tot de rechter en loyaliteit, de integriteit en de vrijheid van meningsuiting van ambtenaren.

Leerdoelen

Doel(en) van het vak:
Doel van het vak is inzicht geven in het ambtenarenrecht en de bijzondere vraagstukken die te maken hebben met het werken bij de overheid, die naast de rol van werkgever van de ambtenaren ook de rol van wetgever heeft te vervullen, de behartiger van het publieke belang.

Leerdoelen
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:
U heeft zicht op de bijzondere aspecten van de arbeidsverhoudingen bij de overheid, die twee petten heeft: zowel de pet van wetgever als van werkgever. Tevens heeft u kennis van de kenmerken van de rechtspositie van ambtenaren.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
De colleges hebben een mengkarakter tussen hoorcollege en werkcollege. De opdrachten worden besproken en op de laatste bijeenkomst wordt een debat gevoerd.

Werkgroepen

 • Aantal: 5 weken, per week 2×2 uur

 • Docent(en): prof.dr. J.J.M. Uijlenbroek & prof.mr. B. Barentsen en gastdocenten Vereiste voorbereiding door studenten: U dient aan de hand van de opgegeven stof het college te hebben voorbereid en u wordt geacht een actieve inbreng tijdens de werkcolleges te hebben.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met open vragen (80% eindcijfer)

 • Tussentijdse opdrachten (20% eindcijfer). Regeling (incl. inleverprocedures) wordt op Blackboard bekend gemaakt.

Inleverprocedures
Wordt via blackboard bekend gemaakt.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur (inclusief het op blackboard geplaatste materiaal) en hetgeen behandeld is tijdens het onderwijs..

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Lanting e.a., Inleiding Nederlands Ambtenarenrecht, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers (juiste druk wordt bekend gemaakt op Blackboard)

 • Wetgeving: G.J.J, Heerma van Voss, Wetgeving sociaal recht, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers (juiste druk wordt bekend gemaakt op Blackboard) aangevuld met ambtelijke regelgeving (zie Blackboard)

 • Aanvullend materiaal, bekend te maken op Blackboard

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. mr. B. Barentsen

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer A1.51

 • Telefoon: 071 – 527 89 32 of 7713

 • E-mail: b.barentsen@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Sociaal recht

 • Kamernummer secretariaat: B 1.21

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag, van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7713

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.