Prospectus

nl en

Internship Citizen’s Legal Advice Bureau

Course
2017-2018

Toegangseisen

In de regel dienen studenten hun propedeuse behaald te hebben voordat ze in aanmerking komen voor een stage bij een vrijwilligersorganisatie voor juridisch advies.

Beschrijving

Rechtenstudenten die hun propedeuse hebben behaald kunnen hun studiekennis toepassen in de praktijk door gedurende een bepaalde periode – in de regel een jaar – als vrijwilliger te werken bij een van de vrijwilligersorganisaties die juridisch advies geven aan jongeren of minvermogenden (zie de websites van de onder i. genoemde organisaties voor meer informatie over sollicatieprocedures en toelatingseisen). Als de betreffende student op basis van zijn/haar ervaringen een paper schrijft dat aan bepaalde eisen voldoet, kan hij/zij deze stage opvoeren als keuzevak. Voor de invulling hiervan gelden de volgende criteria:

 • Het paper dat door de student voor het keuzevak wordt geschreven, heeft een omvang van 4000-6000 woorden waarvan minimaal 75% een inhoudelijke, juridische beschouwing van academisch niveau is. Dat wil zeggen: in overleg met de docent formuleert de student, naar aanleiding van (een) praktijkgeval(len) uit zijn/haar stage, een onderzoeksvraag op een bepaald rechtsgebied; hij/zij verzamelt relevante literatuur en/of jurisprudentie en schrijft op basis hiervan een essay met de opbouw inleiding – betoog – conclusie – voetnoten – literatuurlijst. De overige 25% van het paper mag meer het karakter van een stageverslag hebben mits het gaat om relevante zaken (d.w.z beschrijving van casuïstiek die de student (verder) is tegengekomen in zijn/haar periode bij de Rechtswinkel).
  NB Vanwege het vertrouwelijke karakter van de werkzaamheden bij de Rechtswinkel dienen eventueel in het essay vermelde praktijkgeval(len) en casuïstiek zo te worden omschreven dat deze niet terug te voeren zijn tot individuele personen (geen vermelding van namen en overige privacy-gevoelige gegevens).

 • Aan het keuzevak wordt een cijfer toegekend (dus niet ‘voldoende’, ‘onvoldoende’, etc.).

 • De student benadert allereerst de studieadviseurs, die de eerste beoordeling uitvoeren of de stage voldoet aan de voorwaarden om als keuzevak te worden opgevoerd. Zo ja, dan verwijst de studieadviseur door naar een contactpersoon op het betreffende rechtsgebied die de student verder bij het keuzevak zal begeleiden – de keuze van de docent is afhankelijk van het juridisch deelgebied waarop de student vrijwilligerswerk verricht bij de rechtswinkel en/of het paper wenst te schrijven. De student is vrij om iedere docent te benaderen die zich bezig houdt met het betreffende juridisch deelgebied. Er is geen aparte coördinator voor het keuzevak Rechtswinkel.

 • De student dient voor een onderwerp toestemming te krijgen van de docent die hem/haar zal begeleiden; er is geen – limitatieve – lijst met onderwerpen aangelegd.

 • Aan het keuzevak kan alleen individueel worden deelgenomen (geen duo-prestatie of het gezamenlijk schrijven van een paper).

 • Tussen student en docent vindt minimaal drie keer overleg plaats: eenmaal om het onderwerp vast te stellen, eenmaal om een eerste tekst van een substantieel deel van het paper te bespreken en eenmaal om de definitieve versie te bespreken en het cijfer vast te stellen.

 • De student krijgt toestemming van de docent voor het onderwerp van het paper gedurende de periode dat hij/zij is verbonden aan de rechtswinkel.

 • De overlegging van de definitieve versie en de vaststelling van het cijfer vindt plaats binnen 12 maanden na afloop van de periode dat de student aan de rechtswinkel verbonden is geweest.

 • In beginsel kunnen stages bij de Leidse rechtswinkel, de Kinder- en jongerenrechtswinkel Leiden, de Haagse wetswinkel en de Rechtswinkel Alphen aan den Rijn e.o. worden opgevoerd als keuzevak mits wordt voldaan aan bovenstaande voorwaarden en de studieadviseurs van te voren toestemming hebben verleend. Als een student een stage bij een andere vrijwilligersorganisatie voor juridisch advies wil opvoeren als keuzevak, dient hiervoor van te voren toestemming te worden gevraagd via de studieadviseurs. Als er toestemming wordt verleend, zal deze instantie worden toegevoegd aan de bovenstaande lijst.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Studiekennis toepassen in de praktijk, in het bijzonder praktijkervaring opdoen met het geven van advies op een juridisch deelgebied; verbetering van schrijf-, mondelinge en onderzoeksvaardigheden.

Leerdoelen
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 1. Positiefrechtelijke kennis: de student heeft zijn/haar kennis van een of meer juridische deelgebieden verdiept.
 2. Mondelinge en adviesvaardigheden: de student is in staat juridisch advies te geven over niet al te complexe kwesties aan personen zonder juridische voorkennis.
 3. Schriftelijke en onderzoeksvaardigheden: De student is in staat een juridisch praktijkgeval uit te werken tot een paper op academisch niveau (onderzoeksvraag formuleren, verzamelen van informatie, interpreteren van gegevens, conclusies trekken, evalueren en aanbevelingen en suggesties doen voor verder onderzoek).

Rooster

Niet van toepassing.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: n.v.t.

 • Namen docenten:

 • Vereiste voorbereiding door studenten:

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: n.v.t.

 • Namen docenten:

 • Vereiste voorbereiding door studenten:

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: stage bij vrijwilligersorganisatie voor juridisch advies

 • Aantal: doorgaans enkele uren per week gedurende 1 of anderhalf jaar

 • Namen docenten: verschillende docenten, afhankelijk van vakgebied.

 • Omschrijving: begeleiding bij het schrijven van een paper/stageverslag

 • Aantal à 2 uur: minimaal drie bijeenkomsten

 • Namen docenten: verschillende docenten, afhankelijk van vakgebied.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: schrijven van paper

Toetsing

Toetsvorm(en)
Paper

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Geen.

Blackboard

Bij dit vak wordt geen gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Niet van toepassing.

Aanmelden

Studenten die een stage lopen bij een rechtswinkel en dit als keuzevak willen opvoeren, dienen in eerste instantie contact op te nemen met één van de studieadviseurs.

Opmerkingen

Geen.