Prospectus

nl en

Classical Readings: Hume, Enquiry Concerning Human Understanding

Course
2017-2018

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor tweedejaars bachelorstudenten Filosofie die zijn ingeschreven in het BA Plus-traject.

Propedeuse (geheel of grotendeels) behaald; toegelaten tot tweede jaar.

Beschrijving

Hume’s Enquiry is bedoeld als een empirisch-filosofische wetenschap van de geest waarin vragen over causaliteit, kennis, vrijheid, noodzakelijkheid en het scepticisme probleem behandeld worden. Hume’s Enquiry is van groot belang geweest voor de ontwikkeling van Kants denken, de fenomenologie en de analytische filosofie.

Leerdoelen

Doelstellingen

Het doel van de cursus is de student te leren actief om te gaan met een klassiek-filosofische tekst die centraal staat in de ontwikkeling van de moderne wijsbegeerte. De student leert om een filosofische tekst actief te lezen: wat zijn de vragen van de auteur. De student leert zelf ook kritische vragen te stellen; welke mogelijke interpretaties zijn er van de tekst? De student leert bovendien zelf een interpretatie van de tekst te verdedigen door middel van mondelinge opdrachten en schrijfopdrachten. De student leert een klassieke tekst in een ruimere context te plaatsen. Hoe verhoudt Hume’s Enquiry zich tot Spinoza, Locke en Kant?

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • een centrale tekst uit de moderne wijsbegeerte, in het bijzonder van Hume’s Enquiry.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • actief, op kritische wijze, om te gaan met een dergelijke filosofisch tekst;

 • een eigen interpretatie van de tekst te verdedigen op mondelinge en schriftelijke wijze;

 • Hume’s Enquiry te relateren aan ontwikkelingen in de moderne wijsbegeerte;

 • een beargumenteerd paper te schrijven over een klassieke tekst.

Rooster

Zie Rooster BA Filosofie 2017-2018

 • BA Filosofie, BA2 – BA Plus-traject

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen colleges: 13 x 3 = 39 uur

 • Voorbereiden colleges: 12 x 4 = 48 uur

 • Maken schrijfopdracht: 18 uur

 • Schrijven werkstuk: 35 uur

Toetsing

 • Eindpaper

Voldoende aanwezigheid bij colleges en en voorbereiding van opdrachten is een voorwaarde voor deelname aan het tentamen.

Herkansing

De herkansing bestaat uit één toets die de volledige leerstof beslaat, in de vorm van een paper.

Voldoende aanwezigheid bij colleges en en voorbereiding van opdrachten is een voorwaarde voor deelname aan de herkansing.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboardwordt gebruikt voor:

 • het beschikbaar stellen van cursusmateriaal;

 • het uitwisselen van informatie.

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.
Daarnaast is inschrijving voor de cursus via uSis verplicht (zie onder).

Literatuur

 • David Hume, An Enquiry concerning Human Understanding, ed. by Tom Beauchamp, Oxford University Press, 1999.

Aanmelden

Inschrijven voor cursus en tentamens via uSis is verplicht.

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Dit nummer kan worden gevonden in het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. M.S van der Schaar

Opmerkingen

-