Prospectus

nl en

Truth and Metaphysics

Course
2017-2018

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor bachelorstudenten Filosofie die de propedeuse hebben behaald, alsmede ten minste 10 EC van de verplichte onderdelen van het tweede jaar, waaronder Wetenschapsfilosofie en Taalfilosofie.

Beschrijving

Het doel van deze cursus is om studenten een geavanceerde inleiding te geven tot de centrale ideeën en debatten in truthmaker theory. Via de werkcolleges (door studenten geleide discussies en presentaties van studenten) en een nadere studie van een selectie van primaire teksten en een boekmanuscript van de docent zullen de studenten kennismaken met verschillende onderwerpen en vragen in truthmaker theory, zoals: Wat zijn de relaties tussen waarheid en realiteit?, Wat zijn de verschillen en gelijkenissen tussen aboutness en truthmaking?, Speelt voorstelling een rol in truthmaking?, Wat zijn de belangrijkste intellectuele en theoretische deugden (is bijvoorbeeld bescheidenheid belangrijker dan spaarzaamheid)?, Zijn er negatieve feiten evenals negatieve waarheden?, Moet truthmaker theory in wezen verbonden zijn met realisme of kunnen er anti-realistische versies van truthmaker theory bestaan?, Kunnen we perceptie beter begrijpen met truthmaker theory?, en kunnen we truthmaker theory gebruiken om dagelijks onderzoek beter te begrijpen? Tegen het einde van de cursus zullen de studenten een goed begrip hebben van de kernbegrippen in truthmaker theory, en in staat zijn om de argumenten en standpunten in de debatten kritisch te evalueren, zowel mondeling als schriftelijk.

Leerdoelen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de belangrijkste en de meest recente ontwikkelingen, ideeën en debatten in hedendaagse theoretische filosofie, in het bijzonder truthmaker theory, taalfilosofie, intentionaliteit en metafysica;

 • de argumenten en concepten van historische en recente literatuur die belangrijk zijn om de geavanceerde discussies kritisch te volgen.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • zowel mondeling (door presentaties en in discussie) als schriftelijk (samenvattingen, korte papers, en een eindpaper) overzichtelijke samenvattingen te maken van teksten en theorieën, en eigen kritische standpunten te formuleren en te beargumenteren met betrekking tot de behandelde filosofische posities binnen de theoretische filosofie;

 • een essay van gemiddelde lengte (2500-3000 woorden) te schrijven over een specifiek onderwerp in de theoretische filosofie, waarin een eigen positie wordt ingenomen en verdedigd.

Rooster

Zie Rooster BA Filosofie 2017-2018

 • BA Filosofie, BA3 – BA Plus-traject en Standaardtraject

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

Nader te bepalen.

Toetsing

Toetsing

 • Adequate uitwerkingen opdrachten (wekelijks), presentaties tijdens colleges, en adequate deelname aan vakinhoudelijke discussies en schrijfworkshops tijdens colleges en het inleveren van een essayplan (voorwaarde voor toelating tot de cursusafronding en 20% van het eindresultaat);

 • Midterm essay (25% van het eindresultaat)

 • Eindpaper (55% van het eindresultaat)

Voldoende aanwezigheid bij colleges en voorbereiding van teksten en opdrachten is een voorwaarde voor deelname aan de tentamens.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus is het resultaat van het gewogen gemiddelde van de deeltoetsen, waarbij het resultaat van een deeltoets onvoldoende kan zijn.

Herkansing

Herkansingen voor de afzonderlijke deeltentamens worden niet aangeboden. De herkansing bestaat uit een schriftelijk tentamen (take home) met enkele essayvragen. Het resultaat van de herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers (100% van het eindresultaat).

Voldoende aanwezigheid bij colleges en voorbereiding van de wekelijkse opdrachten is een voorwaarde voor deelname aan de herkansing. Studenten die de eerste tentamengelegenheid met een voldoende hebben afgesloten kunnen niet deelnemen aan de herkansing.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Aankondigingen en berichten aan studenten

 • Beschikbaar maken van studiematerialen, zoals de syllabus

Literatuur

 • Schipper, A. (manuscript). Truth and Reality: The Importance of Truthmaking for Philosophy.

 • Schipper, A. (2017). Aboutness and negative truths: a modest strategy for truthmaker theorists. Synthèse DOI: 10.1007/s11229-017-1396-x; Zie: Springer Link

 • Overige teksten (van o.a. Lewis, Dodd, Searle, Crane, Russell, Davidson, William James, Ayer, Sosa, Snowdon, Sundholm, Van der Schaar, en Horgan) worden via Blackboard ter beschikking gesteld.

Aanmelden

Inschrijven voor cursus en tentamens via uSis is verplicht.

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Dit nummer kan worden gevonden in het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. A Schipper

Opmerkingen

Geen.