Prospectus

nl en

Integrity and Authenticity

Course
2017-2018

Toegangseisen

Propedeuse van de BA Wijsbegeerte behaald, én ten minste 10 EC van de verplichte vakken uit het tweede jaar, waaronder Political Philosophy.

Beschrijving

Waarom zouden we waarde moeten hechten aan de waarheid? Wat gaat er mis als iemand onoprecht is, of liegt? Dit zijn zeker geen nieuwe vragen, maar met de gebeurtenissen sinds de laatste verkiezingen in de VS, de alomtegenwoordigheid van sociale media, en de wijdverbreide twijfel over het bestaan van ‘de’ waarheid, zijn het vragen waar we steeds lastiger om heen kunnen.

In deze cursus zullen we de waarden ‘integriteit’ en ‘waarachtigheid’ bestuderen. We zullen proberen te begrijpen wat de filosofisch, historische achtergrond van deze waarden is. We zullen bezien hoe, en of, deze waarden passen in een morele theorie. En pogen een antwoord te geven op de vraag of, en waarom, we om de waarheid zouden moeten geven.

Leerdoelen

Doelstellingen

De cursus heeft allereerst het doel de student bekend te maken met de hedendaagse literatuur over integriteit en waarachtigheid. Daarnaast beoogt deze cursus de student te trainen in het herkennen van de aannames over de waarde van de waarheid die gemaakt worden in ethische teksten en daarbuiten, als mede in het helder, beargumenteerd formuleren van de besproken stof, en het schriftelijk formuleren en beargumenteren van een eigen positie ten opzichte van de besproken stof.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • verschillende opvattingen over integriteit en waarachtigheid en hoe die begrippen vragen opwerpen voor ethische theorieën, en het menselijk denken in het algemeen.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • een overzicht te geven van de hedendaagse moreel filosofische discussie over integriteit en waarachtigheid;

 • schriftelijk en modeling te argumenteren over deze onderwerpen;

 • zelfstandig te reflecteren met betrekking tot de bestudeerde materie.

Rooster

Zie Rooster BA Filosofie

 • BA Filosofie, BA3 – BA Plus-traject en Standaardtraject

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast: 10 x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen colleges: 14 x 3 uur = 42 uur

 • Bestuderen literatuur: 140 uur

 • Geschreven opdrachten (papers): 83 uur

 • Mondeling tentamen (en voorbereiding): 15 uur

Toetsing

Toetsing

 • Participatie: studenten mogen niet meer dan 3 bijeenkomsten missen.

 • Twee korte kritische beschouwingen. Deze zijn verplicht, maar zullen niet becijferd worden. De beschouwingen moeten voldoende zijn om te kunnen slagen voor het vak.

 • Kort paper (30%)

 • Eindpaper (60%)

 • Mondeling tentamen (10%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus is het resultaat van het gewogen gemiddelde van de deeltoetsen. Participatie aan de colleges en praktische opdrachten zijn een noodzakelijke voorwaarde zijn voor deelname aan het (deel)tentamen.

Herkansing

Herkansingen voor de afzonderlijke deeltentamens worden niet aangeboden. De herkansing zal bestaan uit een paper over een van tevoren bepaald onderwerp en de verdediging van het paper tijdens een mondeling tentamen. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers.
Studenten kunnen enkel meedoen aan de herkansing als voldaan is aan de andere niet-becijferde onderdelen van de cursus (participatie en de kritische beschouwingen). Studenten die de eerste tentamengelegenheid met een voldoende hebben afgesloten kunnen niet deelnemen aan de herkansing.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Berichten aangaande de cursus

 • Beschikbaar maken van de literatuur

 • Inleveren van opdrachten

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.
Daarnaast is inschrijving voor de cursus via uSis verplicht (zie onder).

Literatuur

De verplichte literatuur wordt tijdig op Blackboard bekendgemaakt.

Aanmelden

Inschrijven voor cursus en tentamens via uSis is verplicht.

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Dit nummer kan worden gevonden in het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Drs. B. Hoorneman

Opmerkingen

Geen.