Prospectus

nl en

Ethics

Course
2017-2018

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Ethiek tracht inzicht te verschaffen in vragen als ‘hoe te leven?’, ‘wat te doen?’. In dit college wordt nader ingegaan op de rol die waarden, rechten, plichten, maar ook zaken als karakter en geluk daarbij spelen. We gaan na of, en zo ja, hoe we de diverse antwoorden op deze vragen kunnen rechtvaardigen. Zijn er goede en slechte antwoorden op deze vragen, of is moraal slechts een kwestie van gevoel?

Leerdoelen

Doelstelling

De cursus heeft allereerst tot doel de student een brede introductie te geven in de ethiek aan de hand van een selectie van primaire teksten. Daarnaast wordt de student aan de hand van dit onderwerp getraind in het helder, en beargumenteerd uiteenzetten van de bestudeerde stof, als in het schriftelijk formuleren en beargumenteren van een eigen positie ten opzichte van de bestudeerde stof.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de volgende begrippen en onderscheidingen en kan ethische opvattingen in deze termen beschrijven: waarde, plicht, deugd, consequentialisme, utilisme, deontologie, deugdethiek, sociaal- contract theorie, realisme, anti-realisme, cognitivisme, non-cognitivisme, naturalisme, relativisme.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om :

 • in hoofdlijnen de ethische theorieën van Aristoteles, Kant en Mill te beschrijven alsmede de centrale punten van de andere bestudeerde teksten weer te geven en te herkennen.

 • deze begrippen met elkaar in verband te brengen en te gebruiken in eenvoudige filosofische redeneringen binnen de ethiek; zelfstandig niet al te moeilijke artikelen op het gebied van de ethiek te bestuderen en te begrijpen.

Rooster

Zie Rooster BA Filosofie 2017-2018

 • BA Filosofie, BA1 – Standaardtraject

 • Minor Ethiek, politiek en cultuur. Filosofie van het menselijk handelen

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen colleges: 13 x 2 = 26 uur

 • Toetsing (maken van deeltentamen en eindtentamen): 2 x 3 uur = 6 uur

 • Voorbereiden college/bestudering literatuur: 58 uur

 • Voorbereiding deeltentamen: 25 uur

 • Voorbereiden eindtentamen: 25 uur

Toetsing

 • Schriftelijk deeltentamen met enkele essayvragen (50%)

 • Schriftelijk eindtentamen met enkele essayvragen (50%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus is het resultaat van het gewogen gemiddelde van de deeltoetsen, waarbij het resultaat van een deeltoets onvoldoende kan zijn.

Herkansing

Herkansingen voor de afzonderlijke deeltentamens worden niet aangeboden. De herkansing bestaat uit één toets die de volledige leerstof beslaat, in de vorm van een één schriftelijk tentamen met essayvragen. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboardwordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, informatie, powerpoints, en literatuur.

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.
Daarnaast is inschrijving voor de cursus via uSis verplicht (zie onder).

Literatuur

 • Literatuur wordt tijdig via Blackboard beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Inschrijven voor cursus en tentamens via uSis is verplicht.

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Dit nummer kan worden gevonden in het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. B. Hoorneman (contact gegevens worden z.s.m. bekend gemaakt).

Opmerkingen