Prospectus

nl en

Ottoman 1

Course
2017-2018

Toegangseisen

In 2017-2018 wordt deze cursus aangeboden aan:

  • in semester 1 aan BA 3 studenten Turks, voor hen geldt als ingangseis het Buitenlandsemester Turkije.

  • in semester 2 maakt dit college deel uit van het schaduwprogramma Turks, hiervoor geldt als ingangseis Intermediate Turkish. Toegang tot het schaduwprogramma moet worden aangevraagd bij de examencommissie vóór 1 oktober 2017.

Beschrijving

De cursus beoogt de student inzicht te geven in de beginselen van de Osmaans-Turkse schrijftaal. Het Osmaans is de directe voorloper van het moderne Turks dat nu in Turkije gesproken en geschreven wordt. Het was gangbaar in alle gebieden van het Osmaanse Rijk dat zich ontwikkelde van een klein vorstendom in Noord West Anatolië in de veertiende eeuw tot een wereldrijk dat zich in de eeuwen daarna uitstrekte over drie continenten. Het woord ‘Osmaans’ is afgeleid van de naam Osman, de grondlegger van de dynastie die het Rijk bestuurde. Kenmerkend voor het Osmaans, dat overigens een duidelijke ontwikkeling doormaakte door de eeuwen heen, was dat het geschreven werd in het Arabische schrift en dat het, in de meest uitgewerkte, verheven stijl, een schat aan leenwoorden en leenconstructies uit het Arabisch en het Perzisch bevatte. Met het uiteenvallen van het Rijk aan het einde van de Eerste Wereldoorlog en de komst van de Republiek Turkije kwam er ook een eind aan het Osmaans als specifieke variant van het Turks: het Arabische alfabet werd afgeschaft in 1928 (en vervangen door een aangepast Latijns alfabet) en de schrijftaal werd onderworpen aan een proces van zuivering en vernieuwing.

Leerdoelen

De cursus begint met een intensieve schriftcursus van het Arabische schrift (in de variant die voor het Osmaans gebruikt werd) op donderdag 7 september (10-12 èn 13-15 uur) Dit onderdeel wordt afgesloten met een toets op vrijdag 15 september. (De data voor het tweede semester worden later bekend gemaakt).

Vanaf week twee (dinsdag 19 september) worden eenvoudige teksten in het Osmaans gelezen (in een oplopende moeilijkheidsgraad). Daarnaast wordt ruim aandacht besteed aan Arabische en Perzische (lexicale en grammaticale) elementen in het Osmaans. De student leest daarnaast een beperkte hoeveelheid secundaire literatuur over het Osmaans als (cultuur)taal.
Doel van de cursus is het ontwikkelen van een graad van leesvaardigheid die de student in staat stelt eenvoudige Osmaans-Turkse teksten te begrijpen (door teksten te translitereren en te vertalen en grammaticale aspecten te analyseren). Deze cursus vormt een onderdeel van het taaltraject Turks waartoe ook de cursussen Beginner's Turkish 1 & 2, Pre-Intermediate Turkish, Turkish through Media en Intermediate Turkish behoren.
Ook in de cursussen Seminar 1-3 en bij het schrijven van het BA-eindwerkstuk kan met Turkstalig materiaal worden gewerkt. Tezamen leiden al deze cursussen tot een grondige kennis van de grammatica en gesproken vormen van de belangrijkste fasen van de in het betreffende taalgebied gesproken en geschreven talen, van hun oorspronkelijke schriftsoorten, en van de historische ontwikkeling van deze talen en schriftsoorten.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege:
Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, problemen met het spoor enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Er mogen maximaal twee colleges worden gemist. Afwezigheid zonder kennisgeving en/of meer dan twee keer kan leiden tot uitsluiting van de tentamen(s) en toekenning van een onvoldoende voor de cursus.

Studielast

Deelname aan werkcolleges: 16 x 2 = 32 uur
Voorbereiding op de werkcolleges: 96 uur.
Voorbereiding op de eindtoets: 12 uur.

Toetsing

Toetsing

  • Deeltoets 1 (10%): toetsing van kennis van het Arabische schrift aan het einde van week 1.

  • Deeltoets 2 (50%): Actieve deelname aan het college blijkende uit het per email voor aanvang van het college inleveren van het opgegeven huiswerk (inclusief de speciale opdrachten) en actieve bijdrages aan het college.

  • Deeltoets 3 (eindtoets)(40%): Schriftelijk tentamen bestaande uit het translitereren en vertalen van korte tekstfragmenten (zowel reeds gelezen als nieuw tekstmateriaal) en het beantwoorden van vragen over grammaticale aspecten van de teksten.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers:
Deeltoiets 1 (10%), deeltoets 2 (50%), deeltoets 3 (40%)

Herkansing

Alleen deeltoets 3 kan worden herkanst en geldt dan weer voor 40%.

Nabespreking tentamen

Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuur

Syllabus (digitaal beschikbaar bij de docent)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. H.P.A. Theunissen

Opmerkingen

Bij aanvang van de cursus zal de student een werkrooster en lesmateriaal overhandigd worden.
Deze cursus kan in het Engels gegeven worden.