Prospectus

nl en

Constitutional and Administrative Law

Course
2017-2018

Overgangsregeling Staats- en bestuursrecht

Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelor programma zal het vak Staats- en bestuursrecht niet worden aangeboden in het academisch jaar 2017-2018. Studenten die dit vak dienen te herkansen, maken gebruik van de volgende overgangsregeling voor het herkansen van het tentamen en de opdrachten.

Werkwijze:

Er zal geen serie van zeven hoorcolleges worden aangeboden in collegejaar 2016-2017. Ter vervanging zal in dat jaar voor studenten die dit vak moeten herkansen en willen afronden het volgende ter vervanging worden aangeboden:
1 De studenten krijgen via een nieuwe Blackboard site van het vak de beschikking over de collegesheets en overig studiemateriaal uit het jaar 2016-2017. Deze site zal ook worden gebruikt voor verdere communicatie. Bijtijds inschrijven is dus nodig.

2 Er zal voor de studenten twee bijeenkomsten van 1,5 uur worden georganiseerd in het midden en aan het eind van blok 3. Hierbij dient het volgende in acht genomen te worden:

  • Studenten bereiden zich voorafgaand aan iedere bijeenkomst goed voor, door de stof uit jaar 2016-2017 grondig te bestuderen. Een goede voorbereiding van studenten op deze bijeenkomsten zal noodzakelijk zijn om het vak te halen. Alleen op basis van gedegen voorkennis kunnen dergelijke bijeenkomsten kans van slagen hebben omdat uiteraard niet alle stof uitvoerig behandeld kan worden in zo’n kort tijdsbestek. Zorg dus dat je alle stof goed hebt bestudeerd voordat je naar de bijeenkomsten komt;

  • Docenten verzorgen een interactief college bestaande uit een korte herhaling van de hoofdthema’s en onderwerpen van het vak;

  • Studenten krijgen tijdens beide colleges ruim de mogelijkheid om vragen te stellen over de stof in een Q&A sessie;

  • Bijeenkomst 1 betreft de stof uit week 1 t/m week 4. Bijeenkomst 2 betreft de stof uit week 5 t/m week 7.

  • Ook voor deze overgangsregeling geldt een herkansingsmogelijkheid in de reguliere herkansingsperiode voor tentamens gemaakt in blok 3.

Toetsing

Tussentijdse toets (50%) en eindtentamen (50%), geen interne compensatie.

Omschrijving

Het vak omvat de volgende onderdelen:
Een inleiding in het Nederlands staatsrecht, met bijzondere aandacht voor
onderwerpen als: de gedecentraliseerde eenheidsstaat, bevoegdheidsverkrijging en – spreiding, wetgevings – en bestuursinstrumentarium, decentralisatie en de verhouding internationaal-nationaal recht.

Een inleiding in het Nederlands bestuursrecht, waarbij aandacht zal worden besteed
aan onder meer: de plaatsbepaling van het bestuursrecht tegenover ander
publiekrecht, de inhoud van de Algemene wet bestuursrecht, de verschillende benaderingswijzen van het bestuursrecht, het eigen karakter, van de administratiefrechtelijke rechtsbetrekking, de verschillende typen van bestuurshandelen (onder andere beschikking, besluit en beleidsregel), het bestuursrechtelijk sanctiestelsel en de rechtsbescherming tegen de overheid. Verder
wordt in het vak ruimschoots aandacht besteed aan de relatie tussen recht en
ontwikkelingen in het openbaar bestuur. Het recht wordt in een politiek-bestuurlijke
context geplaatst.

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus is de student in staat om:

  • Inzicht te hebben in het (Nederlandse) staats- en bestuursrecht.

  • Inzicht te hebben in de plaats en het functioneren van het staats- en bestuursrecht binnen het Nederlandse openbaar bestuur.

  • Wetsteksten te kunnen lezen en toe te passen.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Toetsing

Tussentijdse toets (50%) en eindtentamen (50%), geen interne compensatie.

Informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen èn een cijfer hebben dat niet lager is dan een 3 óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Herkansing schriftelijk tentamen
Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Blackboard

Maand voordat vak start is Blackboard beschikbaar.

Andere leermiddelen/Literatuur

  • Heringa e.a., Staatsrecht, Deventer, nieuwste druk.

  • Barkhuysen e.a., Bestuursrecht in het Awb-tijdperk, nieuwste druk.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Mr. Dr. Dijkstra G.S.A.
Campus Den Haag (SBS 2)
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag
Kamer nummer B02.08
Tel: +31 (0)70 800 9412
E-mail: g.s.a.dijkstra@cdh.leidenuniv.nl

Opmerkingen

-