Prospectus

nl en

Internship Legal Entrepreneurship and Innovation

Course
2017-2018

Toegangseisen

Propedeuse rechtsgeleerdheid afgerond en minimaal 60 ECTS van het 2e en 3e jaar behaald.

Beschrijving

Uitgangspunt is dat de studenten bij de stagewerkgever zelfstandig werkzaamheden van enige omvang voorbereiden en uitvoeren, gekoppeld aan een specifiek voor de stage te onderzoeken vraag. Deze vraag is in samenspraak met de stagewerkgever opgesteld. De inhoud ligt op het terrein van juridisch ondernemen of juridische innovatie. Het uitwerken van deze vraag wordt hier de stageopdracht genoemd.

De werkwijze is academisch, hoewel toegepast. De vraag van de stageonderneming dient uit te monden in een innovatief toepasbaar advies, of door de student toegepast innovatief advies. Door de beperkte tijd zal de toepassing zelf niet verplicht tot de stage behoren.

Stagewerkgever dient voorafgaand aan de stage te zijn goedgekeurd door de stagecoördinator en de facultaire begeleider. Alle stageopdrachten worden uitgevoerd bij stagewerkgevers in samenwerking met het Center for Entrepreneurship and Innovation aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. In uitzonderingsgevallen kan een stageopdracht worden uitgevoerd bij het Center for Entrepreneurship and Innovation.

Studenten dienen stageplaatsen zelf te zoeken. De stagecoördinator en facultaire begeleider kunnen eventueel daarbij assisteren. De faculteit en het Center for Entrepreneurship and Innovation kunnen niet garanderen dat er altijd stageplaatsen beschikbaar zijn. Ook het aantal plaatsen bij het keuzevak is beperkt.

Het Center for Entrepreneurship and Innovation aan de faculteit biedt ook de mogelijkheid om het opstarten van een eigen juridische onderneming als stage in te vullen. In principe gebeurt dat in teamverband. Het Center for Entrepreneurship and Innovation is dan de stagewerkgever (van een onbezoldigde stage).

De geldende urennorm van minimaal is 5 × 28 uur = 140 uur in één semester, met als niet-verplichte standaardverdeling van de stage over 7 weken van 20 uur per week, inclusief intake, voortgangsgesprekken en rapportage. De student houdt daar zelf een logboek over bij.

Leerdoelen

Ondernemersvaardigheden:
Anderen kunnen overtuigen; doelgericht handelen; initiatief nemen; verantwoordelijkheidsgevoel tonen; het zien van kansen (te koppelen aan originaliteit), het herkennen van innovatie, het inschatten van risico’s. De eerste vier leerdoelen zijn gebaseerd op Bonnstetter, W.J., New Research: The Skills that make an entrepreneur, Harvard Business Review, December 7, 2012, https://hbr.org/2012/12/new-research-the-skills-that-m

Academische vaardigheden:
Bestaand wetenschappelijk onderzoek analyseren op bruikbaarheid voor juridisch ondernemen; het analyseren van modellen en theorieën; het voorbereiden en opzetten van onderzoek; het op wetenschappelijk verantwoorde wijze uitvoeren van een (praktisch) onderzoek (verwijzingen etc.); het verzamelen van data; het verwerken en analyseren van data; het onderzoek mondeling en schriftelijk kunnen rapporteren.

Naast de hierboven genoemde leerdoelen zal de student de volgende eigen vaardigheden en competenties moeten evalueren: Het kunnen werken in teams, internationale en interculturele competenties en digitale vaardigheden.

Rooster

Niet van toepassing.

Onderwijsvorm

De stage is een praktijkstage onder begeleiding van een medewerker van de stagewerkgever en de facultaire begeleider. De werkwijze en begeleiding wordt vastgelegd in een stagewerkplan. Daarin staan het doel van de stage, de op te lossen vraag, de leerdoelen, de uit te voeren activiteiten en de afspraken met de stagebegeleiders. Er zijn minimaal drie begeleidingsmomenten met de facultaire begeleider, individueel of in groepsverband. De dagelijkse begeleiding wordt gegeven door de stagebegeleider van de stagewerkgever.

Toetsing

De stage mondt uit in het schrijven van een stageverslag. Het stageverslag wordt besproken met de stagebegeleider van de stagewerkgever en met de facultaire begeleider. De facultaire begeleider stelt het cijfer vast op basis van het behalen van de gestelde leerdoelen, het stageverslag en de mate van zelfstandigheid.

Eisen stageverslag:
Omvang tussen 2.000 en 3.000 woorden, exclusief verwijzingen. Inhoud stageverslag:

 • Korte beschrijving van de organisatie waar de stageopdracht is uitgevoerd en de op te lossen vraag en de aanleiding van de vraag (inleiding);

 • Een beschrijving van het verrichte onderzoek en SMART geformuleerd antwoord op de hoofdvraag in de vorm van een advies, als aanbeveling of aanpak (middenstuk);

 • Reflectie op eigen ontwikkeling van in de leerdoelen genoemde vaardigheden;

 • Eigen evaluatie van de stage, voortbouwend op het stagewerkplan (waardering, nut en slotsom);

 • Op de voorpagina van het verslag staan de gegevens van de student en naam en contactgegevens van de stagebegeleider van de stagewerkgever.

Blackboard

Niet van toepassing.

Literatuur

Niet van toepassing.

Aanmelden

Stages moet worden gemeld bij Marije Bedaux, stagecoördinator.

Contact

 • Stagecoördinator: mr. Marije Bedaux

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C0.23

 • Bereikbaarheid: op afspraak via het OIC

 • Telefoon: 071- 527 8787

 • E-mail: loopbaanadviseur@law.leidenuniv.nl

 • Facultaire begeleider: dr. Peter van der Zwan

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer B3.14

 • Bereikbaarheid: op afspraak via het secretariaat afdeling Bedrijfswetenschappen

 • Telefoon: 071- 527 7851

 • E-mail: p.w.van.der.zwan@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.